18 NOVEMBER 2002. - Ministerieel besluit tot benoeming van de voorzitter en de ondervoorzitter van de Commissie voor milieu-etikettering en milieureklame

De Minister belast met Middenstand;

De Minister van Economie;

De Minister van Consumentenzaken en Leefmilieu;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 januari 1995 houdende oprichting van de Commissie voor milieu-etikettering en milieureclame, inzonderheid op artikel 2, § 3,

Besluiten :

Artikel 1. Worden respectievelijk benoemd tot voorzitter en ondervoorzitter van de Commissie voor milieu-etikettering en milieureclame :

 1. als Voorzitter :

  De heer Erik VAN DYCK,

 2. als Ondervoorzitter :

  De heer Walter HECQ.

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 8 oktober 2001.

  Brussel, 18 november 2002.

  De Minister belast met Middenstand,

  R. DAEMS

  De Minister van Economie,

  ...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT