Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten., de 14 septembre 1995

Artikel 1. In de punten A. en B. van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 31 mei 1885 houdende goedkeuring der nieuwe onderrichtingen voor de geneesheren, de apothekers en de drogisten, ingevoegd bij het koninklijk besluit van 20 april 1931 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 24 januari 1990 dat vernietigd is door het arrest nr. 45 715 van de Raad van State van 21 januari 1994, worden de woorden " bruinglazen achthoekige flesschen " geschrapt.

Art. 2. Artikel 6 van hetzelfde koninklijk besluit, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 28 december 1925 en bij het koninklijk besluit van 24 januari 1990, dat vernietigd is door het voornoemde arrest van de Raad van State, wordt vervangen door de volgende bepaling :

" De flessen, flacons en andere primaire verpakkingen met geneesmiddelen voor uitwendig gebruik en hun eventuele buitenverpakking worden afgeleverd voorzien van een bijzonder roodkleurig etiket met de woorden " uitwendig gebruik - usage externe " en van een waarschuwingsteken in reliÎf herkenbaar bij aanraking."

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 november 1995.

Art. 4. Onze Minister van Volksgezondheid en Pensioenen is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 14 september 1995.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Volksgezondheid en Pensioenen,

M. COLLA

Aanhef

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT