Omzendbrief nr. 520. - Vakantiegeld 2002., de 23 avril 2002

Artikel M. Hierbij volgen de nodige richtlijnen voor de uitbetaling van het vakantiegeld 2002 :

 1. het wijzigbaar gedeelte van het vakantiegeld 2002 bedraagt 1,1 % van de jaarlijkse wedde(n) zoals die gekoppeld is (zijn) aan de index van de consumptieprijzen, die de wedde(n) bepaalt welke verschuldigd is (zijn) voor de maand maart van het vakantiejaar.

 2. het forfaitair gedeelte van het vakantiegeld 2002 bedraagt 921,6824 euro.

  Dit bedrag wordt als volgt vastgesteld :

  gezondheidsindex januari 2002

  bedrag 2001 x -----------------------------

  gezondheidsindex januari 2001

  of

  109,93

  892,7571 euro x ------

  106,48

  892,7571 x 1,0324 = 921,6824 euro

 3. de inhouding op het vast en het variabel gedeelte van het vakantiegeld blijft op 13,07 % vastgesteld.

  De Minister van Ambtenarenzaken en Modernisering van de openbare besturen,

  L. VAN DEN BOSSCHE.

  Aanhef

  Aan de besturen en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT