Omzendbrief nr. 712. Informatie over de federale monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten in 2023 en 2024 en de personeelsenveloppes 2023 en 2024, de 20 janvier 2023

Artikel M.

Aan de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten, de administratieve openbare instellingen en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie, de openbare instellingen van de sociale zekerheid, de bijzondere korpsen.

Mevrouw de Minister,

Mijnheer de Minister,

Mevrouw de Leidend ambtenaar,

Mijnheer de Leidend ambtenaar,

 1. Context

  Deze omzendbrief geeft informatie over de monitoring van het risico op overschrijding van de kredieten in 2023 en 2024 en legt de budgettaire personeelsenveloppes 2023 en hun prefiguratie voor 2024 vast.

  De omzendbrief neemt de besluiten over uit de notificaties van 18/10/2022 " Meerjarenbegroting 2023-2024 - Notificaties. 2022A22420.009 " om de limieten vast te leggen van de personeelsenveloppen die bij de Risicomonitoring zullen worden gebruikt.

  De limiet T (2023) die in de omzendbrief is opgenomen, is het bedrag van de initiële begroting 2023 berekend aan de sinds 1/12/2022 geldende verhogingscoëfficiënt 1,9607.

  De limiet voor T+1 (2024) is niet lineair vastgelegd.

  De limiet T+1 omvat de besparingen voor 2024 (1,11%) die zijn herverdeeld, alsook de besluiten van de notificaties van de Ministerraad van 20/10/2021 en de besluiten van de notificaties van de Ministerraad van 18/10/2022.

  De principes vastgelegd in de omzendbrief nr. 659 zijn behouden en in deze omzendbrief hernomen. Ze worden aangevuld met volgende specifieke maatregelen:

  - de monitoring van het risico wordt in 2023 twee keer georganiseerd nl. een eerste keer op basis van de betaalgegevens van mei en een tweede keer op basis van die van december. De monitoring van december omvat ook een rapport over de realisaties van 2023;

  - de entiteiten onderworpen aan de monitoring worden in groepen ingedeeld in functie van wie het monitoringrapport produceert;

  - voor de personeelsenveloppes van de FOD's en POD's worden de KPI's, zoals tot nu toe het geval was, geproduceerd op basis van het SEPP-platform door het DG Rekrutering & Ontwikkeling van de FOD BOSA. Het gaat om de enveloppes primaire uitgaven (kredieten op de BA 11xx03 en 11xx04) waarvoor het SEPP-platform over de volledige betaalgegevens beschikt via PersoPoint en Fedcom;

  - voor de administratieve openbare instellingen en de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie worden de KPI's 1a en 1b berekend door het DG Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD BOSA;

  - de openbare instellingen van sociale zekerheid, de Federale politie en Defensie staan zelf in voor de productie van het rapport van monitoring van het risico;

  - de Task Force ontvangt en coördineert de verschillende monitoringrapporten en verzekert hun toezending naar de betrokken actoren.

 2. Task Force Personeelsmonitoring

  Bij de FOD BOSA is een Task Force Personeelsmonitoring opgericht waarin vertegenwoordigers van de Minister van Ambtenarenzaken, de Staatssecretaris voor Begroting en de FOD BOSA zetelen.

  Deze Task Force is belast met de opvolging van de evolutie van de personeelsuitgaven en -kredieten en de opmaak en validatie van de methodologie dienaangaande.

  Hij ontvangt en coördineert de verschillende rapporten van monitoring van het risico en maakt ze ter informatie over aan:

  - de Ministerraad;

  - het College van voorzitters van de federale en programmatorische overheidsdiensten;

  - het College van de openbare instellingen van sociale zekerheid;

  - het uitgebreid College van de instellingen van openbaar nut;

  - de Korpschef van de Inspectie van Financiën;

  - de Commissaris-generaal van de Federale Politie;

  - de Chef van Defensie.

 3. Basisprincipes van een analyse van het risico

  - De monitoring van het risico op overschrijding van de personeelskredieten is een continu proces van interne controle bij elke federale entiteit.

  - De Task Force volgt de kwaliteit van de monitoring op en kan aan elke entiteit vragen hem de gegevens mee te delen waarop de analyse van het risico is berekend.

  - Elke entiteit is verplicht, volgens een vastgelegd ritme, het risico te evalueren in overeenstemming met de methodologie gedefinieerd in omzendbrief 670 voor een betrouwbare projectie van de lasten. De evaluatie gebeurt op basis van de aangegeven referentiemaanden.

  - De basis van de methodologie moet steunen op een analyse van de individuele betaalgegevens, eventueel geaggregeerd, en de detectie van de gekende of voorziene evenementen die de individuele situatie van een betaling wijzigen.

  - Elke ordonnateur en elke operationele verantwoordelijke is er strikt toe gehouden voorafgaandelijk het risico op overschrijding te evalueren van elke beslissing die een structurele impact op de personeelskosten genereert en waarvoor hij gemachtigd is de Staat te verbinden.

  - De inspecteur van Financiën, de regeringscommissaris, de regeringscommissaris van begroting (OISZ) of de afgevaardigde van de Minister van Begroting verifieert het door de dienst geëvalueerd risico alvorens een advies over de HR-maatregelen te geven.

  - Elke HR-maatregel moet kaderen binnen de limieten van het personeelsplan, dat steeds door de bevoegde overheid moet goedgekeurd zijn. Het is op het ogenblik van elke uitvoering van het personeelsplan dat nagegaan wordt of er voldoende budgettaire middelen beschikbaar zijn. Een personeelsplan moet dus niet noodzakelijk jaarlijks opgemaakt worden, maar enkel wanneer maatregelen overwogen worden die niet opgenomen zijn in het laatst goedgekeurd personeelsplan.

 4. KPI's voor analyse van het risico

  Het risico op...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT