Omzendbrief nr. 700. - De vaststelling van de brugdagen voor 2022 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken, de 16 décembre 2021

Artikel M. Geachte collega's,

Geachte mevrouw,

Geachte heer,

Ik heb de eer u het volgende mee te delen.

Aan alle personeelsleden van de federale overheid wordt in totaal drie dagen dienstvrijstelling toegekend in 2022 :

- Vrijdag 27 mei 2022;

- Vrijdag 22 juli 2022;

- Maandag 31 oktober 2022.

Het betreft brugdagen voor respectievelijk donderdag 26 mei 2022 (O.H. Hemelvaart), donderdag 21 juli 2022 (nationale feestdag) en dinsdag 1 november 2022 (Allerheiligen).

Het personeelslid dat om een andere reden op een van de dagen van dienstvrijstelling afwezig is, bijvoorbeeld in geval van deeltijds werken, verlof om dwingende reden of ziekteverlof, krijgt geen compensatiedag.

Het personeelslid dat wegens de aard van zijn opdracht op een van de dagen van dienstvrijstelling op zijn dienst aanwezig...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT