Omzendbrief nr. 655. - Eindejaarstoelage 2016, de 24 novembre 2016

Artikel M.

Aan de besturen en andere diensten van het federaal administratief openbaar ambt zoals bedoeld in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken.

Mevrouw de Minister,

Mijnheer de Minister,

Mevrouw de Staatssecretaris,

Mijnheer de Staatssecretaris.

Teneinde de uitbetaling van de eindejaarstoelage 2016 te waarborgen, volgen hierna de volgende richtlijnen:

 1. het gedeelte dat varieert met de jaarlijkse bezoldiging:

  bedraagt, net als de voorgaande jaren, 2,5 % van de jaarlijkse brutobezoldiging die tot grondslag diende voor de berekening van de bezoldiging verschuldigd voor de maand oktober van het in aanmerking genomen jaar;

 2. het forfaitair gedeelte:

  wordt bekomen door het forfaitair gedeelte 2015 te vermeerderen met een breuk, waarvan de afgevlakte gezondheidsindex van de maand oktober 2015 als noemer en de afgevlakte gezondheidsindex van de maand oktober 2016 als teller geldt.

  Concreet betekent zulks:

  710,4228 EUR x 101,78/100,66= 718,3274 EUR.

  Het forfaitair gedeelte van de eindejaarstoelage 2016 bedraagt dus 718,3274 EUR.

  Een bijdrage van de sector geneeskundige verzorging voor de vastbenoemde personeelsleden is verschuldigd op het bedrag van het vast gedeelte van de eindejaarstoelage dat hoger is dan het bedrag toegekend in 1990, dit is 380,9627 EUR.

  Dit bedrag is het verschil tussen het bedrag toegekend in 2016 (zijnde 718,3274 EUR) en het bedrag toegekend in 1990, geïndexeerd (zijnde 337,3647 EUR).

  Deze inhouding bedraagt 3,55 % voor de werknemer en 5,26 % voor de werkgever, behalve indien een andere percentage op hem van toepassing is.

  Toe te passen bijdragen:

  - werknemer: 380,9627 x 3,55 % = 13,5242 EUR;

  - werkgever : 380,9627 x 5,26 % = 20,0386 EUR.

 3. het gedeelte dat varieert...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT