Omzendbrief nr. 651. - Interpretatie van het begrip 'eerste mandaat' voor de eventuele toekenning van een hernieuwing van het mandaat van een houder van een management- of een staffunctie en concrete toepassing van de gewijzigde artikelen inzake de hernieuwing van het mandaat, de 3 mars 2016

Artikel M. Drie koninklijke besluiten van 10 april 2014 (Belgisch Staatsblad van 9 mei 2014) hebben enkele wijzigingen aangebracht aan sommige bepalingen betreffende de management- en staffuncties in de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en in sommige instellingen van openbaar nut.

Eén koninklijk besluit van 19 april 2014 (Belgisch Staatsblad van 9 mei 2014) bracht gelijkaardige wijzigingen aan voor wat betreft de managementfuncties in de openbare instellingen van sociale zekerheid.

Deze koninklijke besluiten voerden onder andere de jaarlijkse evaluatie in voor de houders van management-en staffuncties.

Ook de bepalingen inzake de hernieuwing van het mandaat werden gewijzigd. Krachtens de gewijzigde bepalingen wordt het mandaat hernieuwd (zonder dat een nieuwe selectieprocedure moet worden georganiseerd) als aan de volgende voorwaarden voldaan is : de management- of staffunctie werd door de betrokken minister vacant verklaard, de functiehouder stelde zijn kandidatuur, de functiehouder kreeg minimaal de eindvermelding "voldoet aan de verwachtingen" na het eerste mandaat en "uitstekend" na het tweede of volgende mandaat, de functiebeschrijving werd noch grondig gewijzigd, noch in een andere klasse gewogen.

Voor de mandaathouders in dienst op datum van inwerkingtreding van de nieuwe reglementering, zijnde 19 mei 2014, wordt voorzien in een overgangsbepaling : onder "eerste mandaat" wordt verstaan, het mandaat dat lopende is bij de inwerkingtreding van het eerste managementplan of operationeel plan of ondersteuningsplan, al naargelang het geval, dat afgesloten wordt na de inwerkingtreding van dit besluit.

Voor de openbare instellingen van sociale zekerheid wordt onder "eerste mandaat" verstaan, het mandaat dat lopende is bij de inwerkingtreding van de eerste bestuursovereenkomst die afgesloten wordt na de inwerkingtreding van dit besluit.

Binnen deze overgangsbepaling werden de twee volgende situaties niet voorzien :

  1. binnen een FOD, een POD of een instelling van openbaar nut werd tijdens het lopend mandaat reeds een managementplan of ondersteuningsplan afgesloten vóór 19 mei 2014 (inwerkingtreding van de koninklijke besluiten van 10 april 2014);

  2. binnen een openbare instelling van sociale zekerheid werd tijdens het lopend mandaat reeds een bestuursovereenkomst afgesloten vóór 19 mei 2014 (inwerkingtreding van het koninklijk besluit van 19 april 2014), zonder dat er tijdens hetzelfde mandaat een nieuwe...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT