Omzendbrief nr. 646. - Aanpassing van het bedrag van de kilometervergoeding 2015, de 19 juin 2015

Artikel M.

Met toepassing van artikel 13 van het koninklijk besluit van 18 januari 1965 houdende algemene regeling inzake reiskosten, wordt het bedrag van de kilometervergoeding vastgesteld op 0,3412 euro per kilometer voor de periode van 1 juli 2015 tot 30 juni 2016.

Met toepassing van artikel 3bis van hat koninklijk besluit van 24 december 1993 ter uitvoering van de wet van 6 januari 1989 tot vrijwaring van 's lands concurrentievermogen, vervangen door de wet van 23 april 2015 tot verbetering van de werkgelegenheid, wordt het indexcijfer van de consumptieprijzen vervangen door de afgevlakte gezondheidsindex.

Dit bedrag wordt als volgt vastgesteld :

Eerste deel :

Vorige kilometervergoeding x

afgevlakte gezondheidsindex mei 2015

afgevlakte gezondheidsindex mei 2014

of

0,3468 x 100,66 0,3468 x 100,66
100,57 100,57
= 0,3468 x 1,00089 = 0,34711 = 0,3468 x 1,00089 = 0,34711
80 % de 0,34711 EUR = 0,27769 EUR 80 % van 0,34711 EUR = 0,27769 EUR

Tweede deel :

Vorige kilometervergoeding x

Diesel + Benzine mei 2015

Diesel + Benzine mei 2014

of

0,3468 EUR x (1,3012 + 1,5207) 0,3468 EUR x (1,3012 + 1,5207)
(1,4378 + 1,6436) (1,4478 + 1,6436)
= 0,3468 EUR x 2,8219 = 0,3468 EUR x 2,8219
3,0814 3,0814
= 0,3468 EUR x 0,91578 = 0,3468 EUR x 0,91578
= 0,31759 EUR = 0,31759 EUR
20 % de 0,31759 EUR = 0,06351 EUR 20 % van 0,31759 EUR = 0,06351 EUR

Totaal bedrag :

0,27769 EUR + 0,06351 EUR = 0,3412 EUR

Handtekening

De Minister belast met Ambtenarenzaken,

S. VANDEPUT

Aanhef

Aan de federale overheidsdiensten en aan de diensten die...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT