Omzendbrief nr. 519 betreffende de vaststelling van de normen van niveau D in het kader van de hervorming der loopbanen., de 8 mars 2002

Artikel M. Een fundamentele vernieuwing van het personeelsbeleid werd in de Copernicusnota als ÈÈn van de voornaamste pijlers in de Copernicushervorming naar voren geschoven. De modernisering van de loopbaan van de federale ambtenaar staat hierbij centraal.

Deze nieuwe federale loopbaan onderscheidt in de toekomst voor de ambtenaren van de huidige niveaus 4, 3, 2 en 2+ drie functieniveaus waarbij het niveau van " medewerker " (niveau D) equivalent is aan de functies die momenteel uitgeoefend worden door ambtenaren van niveau 3 en 4.

Voor de technische en administratieve loopbaan van niveau D blijft het principe van normen van sociale programmatie behouden. Door een verhoging van deze normen worden er bijkomende loopbaanperspectieven gecreÎerd.

Bovendien zorgt de berekeningswijze ervoor dat eventuele nalatigheden op het vlak van de toepassing van de normen in het verleden niet worden meegenomen naar de toekomst.

Het resultaat van deze berekening bepaalt definitief het aantal betrekkingen voor elke weddenschaal, met uitzondering van herberekening naar aanleiding van significante personeelsoverdrachten in het raam van herstructurering of overdracht van bevoegdheden.

Om deze berekening uit te voeren dient het aantal statutaire effectieven op 31 december 2001 van niveau 3 bepaald te worden. Onder statutaire effectieven worden verstaan de personeelsleden als fysieke eenheden die met de overheidsdienst verbonden zijn door een statuut, deeltijds of voltijds tewerkgesteld, al dan niet werkelijk in dienst.

De ambtenaren van niveau 4 die op 31 december 2001 geslaagd zijn in een vergelijkende selectie voor overgang naar niveau 3, maar nog niet benoemd werden in dit niveau, zullen eveneens in de calculatie meegenomen worden.

U wordt verzocht om de volgende gegevens mee te delen :

- het aantal statutaire effectieven op 31 december 2001 van respectievelijk de gemene administratieve en de gemene technische graden van niveau 3 onderverdeeld per weddenschaal;

- het aantal personeelsleden die slaagden in een vergelijkende selectie voor overgang naar niveau 3 en het aantal personeelsleden die slaagden in de bekwaamheidsproef voor bevordering naar rang 32 op 31 december 2001, maar die nog niet benoemd of bevorderd werden in betrokken niveau of rang;

- het aantal betrekkingen van niveau 3 onderverdeeld per weddenschaal (zie het MB genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit tot vaststelling van de personeelsformatie).

Ter voorbereiding van de bilaterale...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT