Omzendbrief nr. 518 Lineaire loonsverhoging van 1 % Uitvoering voor de bijzondere graden., de 8 mars 2002

Artikel M. Deze omzendbrief betreft de modaliteiten tot uitvoering van het lineaire luik van de hervorming der loopbanen voor wat betreft de bijzondere graden. Voor het niet-lineaire luik ervan zullen later andere initiatieven genomen worden.

In het Belgisch Staatsblad van 18 januari 2002 zijn verschillende koninklijke besluiten bekendgemaakt die, in het raam van de hervorming der loopbanen, de weddeschalen verbonden aan de gemene graden van de niveaus 4, 3, 2 en 2+ met 1 % verhogen, evenals het bedrag van de gewaarborgde bezoldiging en de grensbedragen voor de toekenning van de haard- of standplaatstoelage.

Het tijdsschema voor de uitvoering van deze lineaire verhoging is als volgt vastgelegd :

- Op 1 januari 2002 : de weddeschalen van de niveaus 4 en 3;

de gewaarborgde bezoldiging;

de grensbedragen van de haard- of standplaatstoelage.

- Op 1 juni 2002 : de weddeschalen van niveau 2.

- Op 1 oktober 2002 : de weddeschalen van niveau 2+.

Vanzelfsprekend moeten de weddeschalen verbonden aan de bijzondere graden in dezelfde mate en op dezelfde data als de weddeschalen van de gemene graden worden aangepast.

Met het oog op de uitbetaling der wedden en in afwachting van de aanpassing der reglementaire teksten, hebben mijn diensten daartoe aan de diensten belast met de uitbetaling van de wedden van de personeelsleden, deze naar behoren aangepaste weddeschalen medegedeeld.

U wordt verzocht de nodige ontwerpbesluiten tot aanpassing van de weddeschalen van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT