Ministerieel besluit tot wijziging, met het oog op de omschakeling naar de euro, van diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken die ressorteren onder de bevoegdheden van de Regie der Gebouwen., de 4 décembre 2001

HOOFDSTUK I. - Wijzigingen van de bepalingen.

Afdeling 1. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 20 december 1966 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Ministerie van Openbare Werken.

Artikel 1. In artikel 4, 2° van het ministerieel besluit van 20 december 1966 houdende toekenning van een toelage voor onregelmatige prestaties aan het personeel van het Ministerie van Openbare Werken, zoals het laatst werd gewijzigd bij het ministerieel besluit van 4 april 1977 en op de Regie der Gebouwen toepasselijk werd verklaard bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 tot vaststelling van de modaliteiten van overdracht van bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Openbare Werken en van het Wegenfonds aan de Regie der Gebouwen worden de woorden " 12,5 BEF " vervangen door de woorden " 0,31 EUR ".

Afdeling 2. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 22 augustus 1971 tot verlening van een toelage voor buitengewone prestaties wegens interim aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Openbare Werken die belast zijn met het gelijktijdig beheer over twee districten.

Art. 2. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 22 augustus 1971 tot verlening van een toelage voor buitengewone prestaties wegens interim aan sommige personeelsleden van het Ministerie van Openbare Werken die belast zijn met het gelijktijdig beheer over twee districten, zoals het bij het ministerieel besluit van 26 mei 1989 werd gewijzigd en op de Regie der Gebouwen toepasselijk werd verklaard bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 13 augustus 1990 tot vaststelling van de modaliteiten van overdracht van bepaalde personeelsleden van het Ministerie van Openbare Werken en van het Wegenfonds aan de Regie der Gebouwen, worden de woorden " 75 BEF " en " 125 BEF " vervangen door respectievelijk " 1,86 EUR " en " 3,10 EUR ".

Afdeling 3. - Aanpassing van het ministerieel besluit van 31 december 1976, waarbij de verlening van een vliegtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van Openbare Werken, belast met het maken van opnamen uit de lucht wordt geregeld.

Art. 3. In artikel 2 van het ministerieel besluit van 31 december 1976, waarbij de verlening van een vliegtoelage aan de ambtenaren van het Ministerie van Openbare Werken, belast met het maken van opnamen uit de lucht wordt geregeld, zoals het op de Regie der Gebouwen toepasselijk werd verklaard bij artikel 5 van het koninklijk besluit van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT