23 JUNI 2011. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 12 oktober 2009 tot vaststelling van de samenstelling van de Interparastatale stagecommissie voor sommige instellingen van openbaar nut

De Minister van Ambtenarenzaken,

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, gewijzigd bij de wetten van 17 juli 1997 en 3 mei 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 8 januari 1973 tot vaststelling van het statuut van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut, inzonderheid op artikel 15ter, §§ 2 en 3, laatst gewizigd bij het koninklijk besluit van 4 augustus 2004;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 februari 2000 houdende uitvoering van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid, inzonderheid op artikel 1, 4°, waarbij de interparastatale stagecommissie uitgesloten wordt van het toepassingsgebied van deze wet;

Gelet op de aanwijzing door het ACV-Openbare Diensten,

Besluit :

Artikel 1...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT