14 NOVEMBER 2002. - Koninklijk besluit betreffende het overlegcomité van de PWA's (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 8, § 9, ingevoegd door de wet van 5 maart 2002;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 24 juni 2002;

Gelet op de akkoordbevinding van Onze Minister van Begroting van 27 juni 2002;

Gelet op het besluit van de Ministerraad over het verzoek aan de Raad van State om advies te geven binnen een termijn van één maand;

Gelet op advies 33.806/1 van de Raad van State, gegeven op 26 september 2002, met toepassing van artikel 84, eerste lid, 1°, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Het overlegcomité bedoeld in artikel 8, § 9, van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders is samengesteld uit de volgende leden :

  1. een voorzitter en een secretaris aangeduid door de raad van bestuur van het PWA;

  2. drie vertegenwoordigers aangeduid door de raad van bestuur van het PWA onder zijn leden;

  3. drie vertegenwoordigers van de PWA-werknemers aangeduid door de representatieve werknemersorganisaties die zitting hebben in de raad van bestuur van het PWA; deze vertegenwoordigers mogen geen lid zijn van de raad van bestuur van het PWA.

Art. 2. De werkzaamheden van het overlegcomité worden geleid door de voorzitter.

De voorzitter en de secretaris zijn niet stemgerechtigd maar beschikken over een raadgevende stem.

Art. 3. Het overlegcomité stelt zijn huishoudelijk reglement vast.

Dit reglement bevat nadere regels betreffende onder meer de oproeping, de wijze van beraadslagen en beslissen, de opmaak en het bewaren van de verslagen, en de werking van het secretariaat.

Art. 4. Overeenkomstig artikel 8, § 9, van de besluitwet van 28...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT