23 JUNI 2011. - Besluit van de Waalse Regering waarbij de SPAQuE ermee belast wordt de site 'Champ des 7 ânes' (CTI van Erpion) in Froidchapelle te herontwikkelen

De Waalse Regering,

Gelet op het decreet van 27 juni 1996 betreffende afvalstoffen, inzonderheid op de artikelen 39 en 43;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot regeling van de werking van de Waalse Regering;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 juli 2009 tot vaststelling van de verdeling van de ministeriële bevoegdheden en tot regeling van de ondertekening van haar akten, gewijzigd bij het besluit van de Waalse Regering van 21 januari 2010;

Gelet op de beslissing van de Waalse Regering van 11 maart 1999 waarin de specifieke opdrachten van de SPAQuE worden bepaald;

Gelet op het beheerscontract gesloten tussen de Waalse Regering en de SPAQuE, op 13 juli 2007;

Gelet op de exploitatievergunning van het CTI van Erpion, in het gehucht "Champ des 7 ânes", gelegen op de gemeente van Froidchapelle, afgegeven op 16 december 1999 door de provinciale Deputatie;

Overwegende dat de exploitatievergunning op 31 december 2011 eindigt maar het einde van de lozingen wordt bepaald op 30 juni 2010;

Overwegende dat het CTI van Erpion door de intercommunale "Intersud" sinds 1979 werd uitgebaat; dat het tot 1 januari 2008 als verwijderingscircuit voor afvalstoffen van Zuid-Henegouwen is gebruikt, en tot eind 2009 uitsluitend voor de opvang van niet-fijngemalen grof huisvuil;

Overwegende dat het CTI van Erpion in dit kader enkele duizenden ton inerte en huishoudelijke afvalstoffen heeft opgevangen (geraamd op 836 000 m3 tussen 1979 en 2003);

Overwegende dat het CTI van Erpion het voorwerp heeft uitgemaakt van een eerste rehabilitatiefase tussen 1998 en 2002, met onder andere de invoering van een ontgassings- en een pompnetwerk van percolatiewater, alsook een valorisatie-/vernietigingseenheid van biogas en een zuiveringsstation van percolatiewater;

Overwegende dat de afvalstoffen vanaf 2002 op de eerste gesaneerde stortvakken zijn gestort; dat slechts zes van de twaalf voorziene vakken konden worden gebruikt en dat de top onvoltooid blijft;

Overwegende dat er zich gedurende de uitbating van de site overigens verschillende incidenten voordeden, zoals overstromingen van percolatiewater, met als gevolg een verontreiniging van de omliggende bodems, branden van afvalstoffen,...;

Gelet op de technische audit uitgevoerd door de SPAQuE in 2008;

Overwegende dat deze audit tot de absolute noodzaak besluit om de site in oorspronkelijke staat te herstellen;

Overwegende dat de site een sterk vervuild karakter vertoont, dat een risico voor het leefmilieu en/of de gezondheid oplevert en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT