Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten, de 20 juillet 2022

Artikel M.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE METAALHANDEL

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 27/01/2022, neergelegd op 11/03/2022 en geregistreerd op 27/06/2022.

- onderwerp : Vorming

- vervanging van overeenkomst nummer 154509 van 12/09/2019

- uitvoering van overeenkomst nummer 170275 van 02/12/2021

- uitvoering van overeenkomst nummer 173650 van 27/01/2022

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur, behoudens andersluidende bepalingen

- registratienummer : 173750/CO/1490400.

PARITAIR COMITE VOOR HET HOTELBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/03/2022, neergelegd op 15/03/2022 en geregistreerd op 27/06/2022.

- onderwerp : Statuten van het Waarborg- en Sociaal Fonds voor de Hotel-, Restaurant-, Café- en Aanverwante bedrijven

- wijziging van overeenkomst nummer 144844 van 20/12/2017

- geldigheidsduur : m.i.v. 14/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173751/CO/3020000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE LUCHTVAARTMAATSCHAPPIJEN

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 28/01/2022, neergelegd op 15/03/2022 en geregistreerd op 27/06/2022.

- onderwerp : Regeling van volledige schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst en/of regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk wegens overmacht omwille van het Coronavirus (COVID-19)

- geldigheidsduur : van 01/01/2022 tot 31/03/2022

- registratienummer : 173752/CO/3150200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/02/2022, neergelegd op 17/03/2022 en geregistreerd op 27/06/2022.

- onderwerp : Fonds voor bestaanszekerheid 'Fonds social I.S.A.J.H.'

- wijziging van overeenkomst nummer 072146 van 06/07/2004

- geldigheidsduur : van 01/02/2022 tot 31/12/2022

- registratienummer : 173753/CO/3190200.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE OPVOEDINGS- EN HUISVESTINGSINRICHTINGEN EN -DIENSTEN VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/02/2022, neergelegd op 17/03/2022 en geregistreerd op 27/06/2022.

- toepassingsgebied :

- Instellingen en diensten die zijn erkend en/of gesubsidieerd door het "Agence pour une Vie de Qualité (AVIQ)" van het Waalse Gewest en door de "Service Public de Wallonie Intérieur Action sociale (SPW IAS)"

- Werknemers en de werkgevers van de inrichtingen en diensten voor opvoeding en huisvesting die dezelfde activiteiten uitvoeren en die noch erkend, noch gesubsidieerd zijn en waarvan de hoofdactiviteit gevestigd is in het Waalse Gewest

- onderwerp : Creatie van bijkomende netto werkgelegenheid

- uitvoering van overeenkomst nummer 007280 van 27/02/1981

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173754/CO/3190200.

PARITAIR COMITE VOOR HET HAVENBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/03/2022, neergelegd op 16/03/2022 en geregistreerd op 27/06/2022.

- toepassingsgebied :

- Havenarbeiders, logistieke werknemers met veiligheidscertificaat en vaklui

- onderwerp : wijziging van de sectorgids met maatregelen met betrekking tot de voorkoming van de verdere verspreiding van COVID-19

- wijziging van overeenkomst nummer 167279 van 16/09/2021

- geldigheidsduur : m.i.v. 10/03/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173755/CO/3010000.

PARITAIR COMITE VOOR HET HAVENBEDRIJF

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/03/2022, neergelegd op 17/03/2022 en geregistreerd op 27/06/2022.

- toepassingsgebied :

- Havenarbeiders

- onderwerp : Koppeling van het basisloon aan het indexcijfer van de consumptieprijzen

- vervanging van overeenkomst nummer 123068 van 23/06/2014

- geldigheidsduur : m.i.v. 09/03/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173756/CO/3010000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VOEDINGSNIJVERHEID

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 15/03/2022, neergelegd op 22/03/2022 en geregistreerd op 27/06/2022.

- onderwerp : Uitzendarbeid

- uitvoering van overeenkomst nummer 085574 van 19/09/2007

- uitvoering van overeenkomst nummer 116317 van 16/07/2013

- vervanging van overeenkomst nummer 155150 van 05/09/2019

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173757/CO/1180000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE DIENSTEN VOOR GEZINS- EN BEJAARDENHULP VAN DE FRANSE GEMEENSCHAP, HET WAALSE GEWEST EN DE DUITSTALIGE GEMEENSCHAP

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 10/03/2022, neergelegd op 22/03/2022 en geregistreerd op 27/06/2022.

- toepassingsgebied :

- Diensten voor gezins- en bejaardenhulp die erkend en gesubsidieerd zijn door het Waalse Gewest

- onderwerp : Collectieve arbeidstijdvermindering - 32u per week voor de werknemers van 58 jaar en ouder

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173758/CO/3180100.

PARITAIR COMITE VOOR DE ZEEVISSERIJ

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 24/02/2022, neergelegd op 16/03/2022 en geregistreerd op 30/06/2022.

- toepassingsgebied :

- Reders

- Werknemers die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 3 mei 2003

- onderwerp : Gewaarborgd minimum dagloon

- wijziging van overeenkomst nummer 074418 van 22/09/2004

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/01/2022, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173780/CO/1430000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/12/2021, neergelegd op 17/02/2022 en geregistreerd op 30/06/2022.

- toepassingsgebied :

- Centra voor geestelijke gezondheidszorg die door de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd

- niet van toepassing op :

- Leidinggevend personeel, behoudens wanneer het een sectorale referentiefunctie betreft en artsen

- onderwerp : Bepaling van sectorale referentiefuncties en een sectorale functieclassificatie voor de Centra Geestelijke Gezondheidszorg

- geldigheidsduur : m.i.v. 07/06/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173781/CO/3310000.

PARITAIR COMITE VOOR DE VLAAMSE WELZIJNS- EN GEZONDHEIDSSECTOR

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 09/12/2021, neergelegd op 17/02/2022 en geregistreerd op 30/06/2022.

- toepassingsgebied :

- Centra voor geestelijke gezondheidszorg die door de Vlaamse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschapscommissie worden erkend en/of gesubsidieerd

- niet van toepassing op :

- Leidinggevend personeel behoudens wanneer het een sectorale referentiefunctie betreft en de artsen

- Medewerkers die in dienst treden vanaf de dag van de individuele schriftelijke communicatie

- onderwerp : Invoering van een nieuwe sectorale functieclassificatie alsook voor de rapportering aan de vzw if-ic in de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg

- geldigheidsduur : m.i.v. 07/06/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173782/CO/3310000.

PARITAIR COMITE VOOR HET VERVOER EN DE LOGISTIEK

Collectieve arbeidsovereenkomst gesloten op 17/03/2022, neergelegd op 22/03/2022 en geregistreerd op 30/06/2022.

- toepassingsgebied :

- Ondernemingen die het geregeld vervoer in opdracht van de Vlaamse Vervoermaatschappij verzekeren en hun rijdend personeel

- onderwerp : Sociaal akkoord 2021-2022 voor het rijdend personeel van de VVM-exploitanten

- uitvoering van overeenkomst nummer 092235 van 20/02/2009

- uitvoering van overeenkomst nummer 162913 van 17/12/2020

- opheffing van overeenkomst nummer 169170 van 16/12/2021

- geldigheidsduur : m.i.v. 01/12/2021, voor onbepaalde duur

- registratienummer : 173783/CO/1400000.

PARITAIR SUBCOMITE VOOR DE TERUGWINNING VAN ALLERLEI PRODUCTEN

Collectieve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT