Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlanstalige adviseur Communicatiebeleid (m/v) (klasse A3) voor de Directie-generaal Communicatie van de FOD Personeel en Organisatie (MNG08807)

Vergelijkende selectie via de Interne Markt van een Nederlanstalige adviseur Communicatiebeleid (m/v) (klasse A3) voor de Directie-generaal Communicatie van de FOD Personeel en Organisatie (MNG08807)

Opgepast ! Voor deze selectie kan u alleen solliciteren als u al een federaal statutair ambtenaar bent.

Toelaatbaarheidsvereisten :

  1. Nodige anciënniteit :

Overeenkomstig artikel 75, § 3, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel moeten alle kandidaten zich in een administratieve stand bevinden waarin ze hun aanspraken op bevordering kunnen doen gelden, en ze mogen geen vermelding "onvoldoende" hebben gekregen bij hun evaluatie.

Overeenkomstig artikel 41, § 1, tweede lid, van het koninklijk besluit van 7 augustus 1939 betreffende de evaluatie en de loopbaan van het Rijkspersoneel moet de Rijksambtenaar, om tot de klasse A3 te worden bevorderd, ten minste vier jaar anciënniteit in de klasse A2 hebben.

In afwijking van artikel 41, § 1, van voornoemd besluit, bepaalt artikel 226 van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het Rijkspersoneel echter dat de ambtenaren die op 1 december 2004 geïntegreerd zijn in klasse A1 of A2 aan de anciënniteitsvoorwaarden voldoen om bevorderd te worden tot de klasse A3, zodra ze een klasseanciënniteit van zes jaar hebben, die volgt uit de anciënniteit die ze in de klassen A1 en A2 hebben verworven en uit de graadanciënniteit die ze telden op 1 december 2004 in de graad waarvan ze titularis waren in toepassing van artikel 216, § 2, van hetzelfde besluit.

De berekening van de klasseanciënniteit gebeurt conform de bepalingen van de artikelen 64, 65, § 4, 66, 67 en 69, van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, en in het bijzonder van artikel 65, § 4, van het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT