2 JUNI 2009. - Ministerieel besluit betreffende de nadere regels voor de uitvoering van artikel 72 van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit

De Minister van Binnenlandse Aangelegenheden en Ambtenarenzaken,

Gelet op het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie, inzonderheid op artikel L1315-1;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, en inzonderheid op de artikelen 35, § 8, en 91 ervan;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 17 januari 2008 tot aanpassing van het algemeen reglement op de boekhouding in de O.C.M.W.'s;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering, van 6 oktober 2005, tot vaststelling van de verdeling van de bevoegdheden tussen de Ministers,

Besluit :

HOOFDSTUK I. - Controles van de begrotingen en begrotingswijzigingen

Artikel 1.1. De oorspronkelijke begroting moet onderworpen worden aan navolgende controles :

 1. in de buitengewone dienst moeten de begrotingsprogramma's een controle uitvoeren over het evenwicht van de begrotingskredieten van ontvangsten en uitgaven die betrekking hebben op eenzelfde buitengewoon ontwerp;

 2. voor de gewone dienst moeten de boekhoudsoftwares de berekening en het detail van de éénderderegel verstrekken.

  Art. 1.2. Bij de begrotingswijziging waarbij de resultaten van de rekeningen van het vorige boekjaar ingevoerd worden, dient de software zowel in gewone als in buitengewone dienst ervoor te zorgen dat de kredieten overgedragen op het begrotingsjaar en de over te dragen kredieten, opgenomen op de rekening van het vorige boekjaar, perfect op elkaar aansluiten.

  Art. 1.3. De controles bedoeld in artikel 1.1, lid 1, zijn van toepassing op alle begrotingswijzigingen.

  HOOFDSTUK II. - Controles van de begrotingsrekening

  Art. 2.1. Vóór het sluiten van de begrotingsrekening dienen de boekhoudsofwares dwingend na te gaan of het saldoverschil van de activa en de passiva en het verschil van de saldi van de lasten en de opbrengsten gelijk zijn. Indien er geen gelijkheid is, moet het sluiten van de rekening verhinderd worden.

  Daaraan ondergeschikt dienen de boekhoudsoftwares volgende verificaties mogelijk te maken :

 3. de afwezigheid van voorlopige verbintenissen, invorderingsrechten en voorlopige vastgestelde rechten;

 4. het evenwicht van de interne facturatie;

 5. het overzicht van de overschreden begrotingsenveloppes;

 6. het overzicht van de begrotingsartikelen met een negatief krediet;

 7. de gekruiste controles op de begrotingskredieten, namelijk :

  - gelijkheid tussen het totaal van de gewone opbrengsten van de laatste goedgekeurde begrotingswijziging en het totaal van de kredieten van de balans van de gewone opbrengsten;

  - gelijkheid tussen het totaal van de buitengewone opbrengsten van de laatste goedgekeurde begrotingswijziging en het totaal van de kredieten van de balans van de buitengewone opbrengsten;

  - gelijkheid tussen het totaal van de gewone uitgaven van de laatste goedgekeurde begrotingswijziging en het totaal van de kredieten van de balans van de gewone uitgaven;

  - gelijkheid tussen het totaal van de buitengewone uitgaven van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT