13 DECEMBER 2002. - Besluit van de Vlaamse regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1993 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal thesauriebeheer voor de Vlaamse openbare instellingen

De Vlaamse regering,

Gelet op het decreet van 16 december 1997 houdende bepaling van het kas-, schuld- en waarborgbeheer van de Vlaamse Gemeenschap, inzonderheid op artikel 9;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1993 houdende de modaliteiten tot invoering van het centraal thesauriebeheer van de Vlaamse openbare instellingen;

Gelet op het besluit van de Vlaamse regering van 6 juli 1999 houdende de aanpassing van de modaliteiten tot invoering van het centraal thesauriebeheer van de Vlaamse openbare instellingen;

Gelet op het gunstig advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 7 november 2002;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1, vervangen bij de wet van 4 juli 1989 en gewijzigd bij de wet van 4 augustus 1996;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Overwegende dat, omwille van budgettaire beperking en omwille van het feit dat de bestaande toestand niet beantwoordt aan een effectief en efficiënt inzetten van de middelen, de wijzigingen reeds moeten worden toegepast voor de berekening over de periode die eindigt op 31 december 2002;

Op voorstel van de Vlaams minister, bevoegd voor Financiën en Begroting;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Artikel 6 van het besluit van de Vlaamse regering van 22 september 1993 wordt vervangen door de volgende bepaling :

Art. 6 § 1. Per openbare instelling wordt voor iedere dag van het kalenderjaar T een fictieve kastoestand vastgesteld overeenkomstig de volgende formule (i = instelling, d = dag) :

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

De stand i,d op 1 januari van T wordt beperkt tot maximum 1/12 van de begrootte jaardotatie van het jaar T-1.

Onder eigen ontvangsten wordt verstaan alle ontvangsten behoudens :

1. De ontvangsten lastens de begroting van de Vlaamse Gemeenschap, een begrotingsfonds of een dienst met afzonderlijk beheer;

2. De ontvangsten die de Vlaamse openbare instellingen innen krachtens reglementeringen opgesteld door de Vlaamse regering.

Het resultaat van de 3e term wordt beperkt tot (1/10 van de jaardotatie van het jaar T)/365.

§ 2. Voor iedere dagelijkse kastoestand zoals bepaald onder § 1 wordt een vergoeding berekend op basis van het rekenkundig gemiddelde van de dagelijkse notering gedurende de maand waarop de berekening betrekking heeft van de EURIBOR 1 maand basis 360.

Voor de positieve kasstanden wordt deze referentie verminderd met 50 basispunten.

Voor...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI