9 JANUARI 2007. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

VERSLAG AAN DE KONING

Sire,

Het ontwerp van besluit dat wij de eer hebben aan Uwe Majesteit ter ondertekening voor te leggen, wijzigt het koninklijk besluit van 27 december 2004 dat aan de Federale Investeringsmaatschappij een missie toevertrouwt overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen.

De NV FEDESCO die bij voormeld koninklijk besluit werd opgericht, heeft als opdracht om maatregelen voor te stellen die tot doel hebben de energiefactuur voor de gebruikers van de gebouwen die eigendom zijn van of gehuurd worden door de federale overheid te verlagen. In de praktijk biedt de NV FEDESCO dus haar activiteiten exclusief aan een afgebakend klantenbestand aan, namelijk de federale overheidsdiensten en -instellingen die de gebouwen in eigendom van of gehuurd door de Staat bezetten.

Momenteel is deze exclusiviteit niet juridisch verankerd. Ingevolge de bepalingen van zowel de huidige wetgeving op het vlak van overheidsopdrachten als het oprichtingsbesluit van de NV FEDESCO zijn de federale overheidsdiensten en -instellingen daardoor verplicht om op andere marktspelers beroep te doen. Dit is gebleken op basis van de voorbereidende contacten tussen de NV FEDESCO en de federale overheidsdiensten en -instellingen.

Voor de uitoefening van haar taken is het echter van wezenlijk belang dat de NV FEDESCO niet in concurrentie moet treden met andere marktspelers.

Het eerste artikel van dit ontwerp van koninklijk besluit strekt er dan ook toe om voormeld koninklijk besluit van 27 december 2004 in die zin aan te passen. Daarom wordt aan de NV FEDESCO uitsluitend de opdracht gegeven om te werken voor de federale overheidsdiensten, de programmatorische federale overheidsdiensten en de instellingen van openbaar nut en de andere diensten die onderworpen zijn aan het gezag, de controle of het toezicht van de Federale Staat.

Anderzijds, niettegenstaande de exclusiviteit - wat betekent dat de geviseerde overheidsdiensten verplicht een beroep op de NV FEDESCO moeten doen - kan de NV FEDESCO evenzeer voor andere aanbestedende overheden prestaties verrichten, zij het desgevallend in concurrentie met de privé-sector.

Wij hebben de eer te zijn,

Sire,

van Uwe Majesteit,

de zeer eerbiedige en zeer getrouwe dienaars.

De Vice-Eerste Minister en Minister van Financiën,

  1. REYNDERS

    De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting en Consumentenzaken,

    Mevr. F. VAN DEN...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT