Ministerieel besluit waarbij aan sommige ambtenaren van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding toelating verleend wordt hun eigen auto in het belang van de dienst te gebruiken, van 2 maart 2016

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De ambtenaren verbonden aan de inspectiedienst van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding worden voor het jaar 2016 gemachtigd hun persoonlijk voertuig in het belang van de dienst te gebruiken binnen de perken van een globaal contingent van 214.000 km onverminderd de bepalingen van artikel 3.

Art. 2. De in artikel 1 bedoelde ambtenaren worden bovendien gemachtigd om van hun persoonlijk voertuig gebruik te maken binnen de agglomeratie van hun administratieve standplaats, binnen de perken van een bijkomend globaal contingent van 2.000 km, onverminderd de bepalingen van artikel 3.

Art. 3. De in artikelen 1 en 2 van dit ministerieel besluit voorziene vergoedingen komen ten laste van de kredieten geopend bij de algemene uitgavenbegroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding voor het begrotingsjaar 2016.

De toelage wordt aangerekend op basisallocatie 44.55.02.121101.

Art. 4. De Voorzitter van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding of zijn gemachtigde zal de verdeling van de in artikel 1 en 2 vastgestelde contingenten regelen naargelang de behoeften van de dienst.

Art. 5. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2016.

Handtekening

Brussel, 2 maart 2016.

De Minister van Middenstand, Zelfstandigen, KMO's, Landbouw en Maatschappelijke...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT