Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 januari 2021 houdende maatregelen ter preventie van Afrikaanse varkenspest, de 4 décembre 2023

Artikel 1. Artikel 4 van het ministerieel besluit van 15 januari 2021 houdende maatregelen ter preventie van Afrikaanse varkenspest wordt vervangen als volgt:

"Art. 4. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen kan op basis van een risicoanalyse beslissen dat veehouders geen enkele medische behandeling mogen instellen bij een groep zieke varkens zonder eerst een erkende dierenarts te ontbieden die een diagnose stelt en monsters neemt voor onderzoek op Afrikaanse varkenspest overeenkomstig de instructies van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen."

Handtekening

Brussel, 4 december 2023.

D. CLARINVAL

Aanhef

De Minister van Landbouw,

Gelet op de Grondwet, artikel 108;

Gelet op de dierengezondheidswet van 24 maart 1987, artikel 7, § 1, 2 en 3, gewijzigd bij de wet van 12 juli 2022, artikel 8, eerste lid, 1° ;

Gelet op de wet van 4 februari 2000 houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, artikel 4, §§ 1 en 2, en § 3, gewijzigd bij de wetten van 22 december 2003 en 13 april 2019, en artikel 5, tweede lid, 13°, vervangen bij de wet van 22 december 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 19 maart 2004 betreffende de bestrijding van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT