Ministerieel besluit tot wijziging van het Ministerieel besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van het model van het visueel teken in het kader van de certificering van autocontrolesystemen, de 1 septembre 2023

Artikel 1. Artikel 2 van het Ministerieel besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van het model van het visueel teken in het kader van de certificering van autocontrolesystemen wordt vervangen door wat volgt:

"Art. 2. Het visueel teken is een vierkante zelfklever met een zijde van 140 mm op een witte achtergrond. De niet-zelfklevende kant van het vierkant is onderaan rechts voorzien van een nummering.

De twee kanten van het vierkant zijn bedrukt met een cirkel met een diameter van 130 mm, met een blauwe rand en een witte achtergrond. Binnen deze cirkel bevindt zich een andere cirkel met een diameter van 107 mm en een lichtblauwe achtergrond, waarop het jaartal is vermeld tot wanneer het certificaat waarop het visueel teken betrekking heeft, geldig is.

Binnen deze binnenste cirkel bevindt zich het logo van het favv, waarbij de onderste cirkel (lichtgroen gekleurd) een lachend emoticon bevat. De binnenste cirkel bevat verder de vermelding "Gecertificeerd autocontrolesysteem", het letterwoord "favv", de volledige benaming van het favv (Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen), de vermelding www.favv.be en het .be-logo.

Aan de rechterkant bevindt zicht een hand met opgestoken duim die vanuit de buitenste cirkel naar de binnenste cirkel loopt ;

Artikel 2./1. Het visueel teken dat geldig is op 1 januari 2024 blijft geldig tot het einde van de bij afgifte ervan bepaalde termijn.

Vanaf 1 januari 2024 en op verzoek gericht aan het inspectie- of certificeringsorganisme dat het autocontrolesysteem heeft gevalideerd, kan het in het eerste lid bedoelde visueel teken voor de resterende geldigheidstermijn worden vervangen door het in deze bijlage weergegeven visueel teken. " ;

Art. 2. In het Ministerieel besluit van 27 april 2007 tot vaststelling van het model van het visueel teken in het kader van de certificering van autocontrolesystemen wordt de bijlage vervangen door de bijlage bij het onderhavige besluit.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2024.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT