Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 19 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, de 21 juin 2022

Artikel 1.In artikel 19 van het ministerieel besluit van 26 november 1991 houdende toepassingsregelen van de werkloosheidsreglementering, vervangen bij het ministerieel besluit van 8 oktober 2017, en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 23 juni 2019, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

 1. Het eerste lid wordt vervangen door de volgende bepaling :

  "De voordelen die toegekend zijn in het kader van, tijdens of ten gevolge van een opleiding, studies, een stage of een leertijd, worden niet beschouwd als loon in de zin van artikel 46, § 1, eerste lid, 6°, van het koninklijk besluit, in hoofde van de werkloze die, overeenkomstig artikel 152quinquies van het koninklijk besluit, deze studies, opleiding,stage of leertijd mag volgen met behoud van de uitkeringen voor zover hij de studies, opleiding, stage of leertijd effectief volgt.";

 2. In het tweede lid worden de woorden "wanneer deze voordelen de grens die voorzien is in artikel 60, tweede lid, 3°, of, als het gaat om een kind, in artikel 60, derde lid, niet overschrijden" opgeheven;

 3. Het derde tot en met het zevende lid worden opgeheven;

 4. In het negende lid, dat het vierde lid wordt, worden de woorden "tot vijfde" vervangen door de woorden "en tweede".

  Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.

  Handtekening

  Brussel, 21 juni 2022.

  P.-Y. DERMAGNE

  Aanhef

  De Minister van Werk,

  Gelet op de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, inzonderheid op artikel 7, § 1, derde lid, i, vervangen bij de wet van 14 februari 1961, en §...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT