Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, de 22 juillet 2021

Artikel 1. In artikel 2/2 van het ministerieel besluit van 24 maart 2020 houdende noodmaatregelen inzake mobiliteit en openbare werken, ingevoegd bij het ministerieel besluit van 30 april 2020 en gewijzigd bij het ministerieel besluit van 5 november 2020, wordt de zinsnede "30 september 2021" vervangen door de zinsnede "31 maart 2022".

Art. 2. In artikel 3 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 30 april 2020 en 5 november 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. de zinsnede "29 september 2021, tot en met 30 september 2021" wordt vervangen door de zinsnede "30 september 2021, tot en met 31 december 2021";

 2. er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "In afwijking van artikel 34, eerste lid, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en artikel 8, eerste lid, tweede zin, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, kunnen kandidaten die sinds meer dan drie jaar geslaagd zijn voor het theoretisch examen en op voorwaarde dat de einddatum van de periode van drie jaar valt in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021, tot en met 31 maart 2022 worden toegelaten tot het praktisch examen.".

  Art. 3. In artikel 4 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 30 april 2020 en 5 november 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. de zinsnede "29 september 2021" wordt vervangen door de zinsnede "30 september 2021" en de zinsnede "30 september 2021" wordt vervangen door de zinsnede "31 december 2021";

 4. er wordt een tweede lid toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "In afwijking van artikel 15, tweede lid, 1°, f), en 4°, b), van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs en artikel 5/1, § 1, van het koninklijk besluit van 10 juli 2006 betreffende het rijbewijs voor voertuigen van categorie B, moeten kandidaten die in het bezit zijn van een voorlopig rijbewijs waarvan de geldigheid verstrijkt in de periode van 1 oktober 2021 tot en met 31 december 2021, geen praktisch onderricht volgen in een rijschool om tot en met 31 maart 2022 toegelaten te worden tot het praktisch examen.".

  Art. 4. In artikel 5 van hetzelfde besluit, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 30 april 2020 en 5 november 2020, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 5. de zinsnede "29 september 2021" wordt vervangen door de zinsnede "30 september 2021" en de zinsnede "30 september...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT