Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht, de 23 juin 2021

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht wordt de bijlage, vervangen bij het ministerieel besluit van 20 april 2020, vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit is toepasselijk op alle materies die onderwezen worden vanaf 16 augustus 2021. Voor de materies waarvan het onderricht begonnen is vóór 16 augustus 2021, blijft de bijlage van het ministerieel besluit van 20 april 2010 tot bepaling van de materies die in het Engels onderwezen kunnen worden binnen de Krijgsmacht, zoals die van toepassing was de dag vóór 16 augustus 2021, van toepassing tot het einde van het onderricht van deze materies.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 13-07-2021, p. 70327 )

Handtekening

Brussel, 23 juni 2021.

L. DEDONDER

Aanhef

De Minister van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT