Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 mei 2001 tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, de 18 mars 2021

Artikel 1. In het ministerieel besluit van 18 mei 2001 tot vaststelling van de prijzen voor toegang tot en rondleiding over de vaste collecties van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika, worden de bijlagen A en B vervangen door de bijlagen A en B gevoegd bij dit besluit.

Art. 2.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 9 december 2018.

BIJLAGE.

Art. N.

EUR Per persoon
12 Volle prijs
8 Verlaagde prijs
4 Sterk verlaagde prijs

Tarieven van de rondleidingen van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika

EUR Groep van maximum 24 personen
90 Week en weekend
150 Nocturne (na openingsuren)

EUR Inkomtarief Doelgroep
8 Verlaagde prijs - Volwassenen in groep (minimum 15 personen)
- Volwassenen vanaf 65 jaar
4 Sterk verlaagde prijs - Personen met een handicap en hun begeleider
- Jongeren tussen 18 jaar en 26 jaar
- Jongeren in groep (van 18 jaar tot en met 25 jaar)
Op vertoon van geldig bewijs:
- Onderwijzend personeel
- Sociale groepen (OMNIO-statuut, enz.)
0 Gratis - Schoolgroepen van jongeren en jongeren (tot 18 jaar)
- Een begeleider per groep
- De buschaufeurs die een groep vergezellen
Op vertoon van geldig bewijs:
- Leden van de Vrienden van het Museum
- Personeelsleden van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika en de gezinsleden die onder hetzelfde dak wonen
- ICOM-leden
- Pers
- Paspoort Attractions et Tourisme
- Personeelsleden van POD Wetenschapsbeleid

Handtekening

Brussel, 18 maart 2021.

Th. DERMINE

Aanhef

De Staatssecretaris belast met Wetenschapsbeleid,

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2000 tot vaststelling van de organieke voorschriften voor het beheer van de federale wetenschappelijke instellingen die ressorteren onder de Minister tot wie de bevoegdheid van het Wetenschapsbeleid behoort, als Staatsdiensten met afzonderlijk beheer, artikel 46, § 1;

Gelet op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT