Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie bakker, de 26 mai 2020

Artikel 1. Enig artikel. De bijlage bij besluit van de Vlaamse Regering van 3 mei 2013 tot erkenning van de beroepskwalificatie bakker wordt vervangen door de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 26-05-2020, p. 37577 )

Handtekening

Brussel, 28 februari 2020.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,

H. CREVITS

De Vlaamse minister van Onderwijs, Sport, Dierenwelzijn en Vlaamse Rand,

B. WEYTS

Aanhef

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 30 april 2009 betreffende de kwalificatiestructuur, artikel 13/1, ingevoegd bij het decreet van 17 juni 2016;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 11 januari 2013 houdende de uitvoering van het decreet betreffende de kwalificatiestructuur van 30 april 2009 inzake de erkenning van beroepskwalificaties en inzake de erkenning van onderwijskwalificaties voor het secundair na secundair onderwijs, artikel 15/2, ingevoegd bij het besluit van de Vlaamse Regering van 7 juli 2017.

Vormvereis...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT