Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, van 17 december 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. In de bijlage I van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 19-12-2018, p. 100529 )

Art. 2. In bijlage II van hetzelfde besluit, zoals tot op heden gewijzigd, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

het punt V.8.7. wordt gewijzigd als volgt: " Specialiteiten die een insuline-analoog bevatten met verlengde werkingsduur, mono of in vaste associatie: A-69 ".

het punt VII.1.30. wordt toegevoegd, luidende: " Cefalosporines van de 3de groep geassocieerd met een inhibitor: B-350 ".

het punt XVI.10.5. wordt toegevoegd, luidende: " Fumaarzuur derivaten: B-349 ".

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 december 2018.

Handtekening

Brussel, 17 december 2018.

M. DE BLOCK

Aanhef

De Minister van Sociale Zaken,

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 35bis, § 1, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 december 2005, § 2, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 juni 2016, § 3, achtste lid, ingevoegd bij de wet van 22 december 2003, § 8, derde lid, ingevoegd bij de wet van 19 december 2008, en artikel 37, § 3, derde lid, vervangen bij de wet van 27 december 2005 en gewijzigd bij de wet van 13 december 2006;

Gelet op het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten, artikelen 15, 16, 20, 22, 27, 52, 53, 60, 66, 71, 98, 120 en 130;

Gelet op de voorstellen van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 21 maart 2018, 3 en 4 juli 2018, 21 augustus 2018, 4 en 18 september 2018 en 2 en 16 oktober 2018;

Gelet op de voorstellen van het secretariaat van de Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, uitgebracht op 29 augustus 2018, op 8, 18 en 25 september 2018 en op 2 en 16 oktober 2018;

Gelet op de adviezen van de inspecteur van financiën, gegeven op 20 augustus 2018, op 14, 21, 26 en 27 september...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT