Ministerieel besluit tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het geldelijk statuut van de militairen, van 18 juni 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

HOOFDSTUK 1. - Wijzigingsbepalingen

Afdeling 1. - WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 11 SEPTEMBER 1970 BETREFFENDE DE AANWIJZING VAN EEN RECHTHEBBENDE OP DE BIJZONDERE VERGOEDING IN GEVAL VAN LUCHTVAARTONGEVAL

Artikel 1. In artikel 4, 2°, van het ministerieel besluit van 11 september 1970 betreffende de aanwijzing van een rechthebbende op de bijzondere vergoeding in geval van luchtvaartongeval, worden de woorden "het Regiment para-commando" vervangen door de woorden "de lichte brigade".

Afdeling 2. - WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 3 FEBRUARI 1975 GENOMEN TER UITVOERING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 15 JANUARI 1962 TOT VASTSTELLING VAN HET VERGOEDINGSSTELSEL TOEPASSELIJK OP DE MILITAIREN DIE DIENSTREIZEN VOLBRENGEN IN HET BUITENLAND

Art. 2. In artikel 12, § 2, van het ministerieel besluit van 3 februari 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 15 januari 1962 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militairen die dienstreizen volbrengen in het buitenland, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in het eerste lid, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 1 februari 1980, worden de woorden "9.000 frank" vervangen door de woorden "223,10 euro";

 2. in het tweede lid, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 december 1990, worden de woorden "19.750 frank" vervangen door de woorden "489,59 euro".

  Art. 3. In artikel 12bis, § 3, van hetzelfde besluit, gewijzigd bij het ministerieel besluit van 21 december 1984, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 3. de woorden "90.000 frank" worden vervangen door de woorden "2231,04 euro";

 4. de woorden "9.000 frank" worden vervangen door de woorden "223,10 euro".

  Afdeling 3. - WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 22 OKTOBER 1975 GENOMEN TER UITVOERING VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 21 OKTOBER 1975 TOT VASTSTELLING VAN HET VERGOEDINGSSTELSEL TOEPASSELIJK OP DE MILITAIR DIE IN BELGIE VERPLICHT WORDT BEPAALDE WERKELIJKE LASTEN TE DRAGEN

  Art. 4. In het ministerieel besluit van 22 oktober 1975 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 21 oktober 1975 tot vaststelling van het vergoedingsstelsel toepasselijk op de militair die in België verplicht wordt bepaalde werkelijke lasten te dragen, wordt de bijlage, gewijzigd bij de ministeriele besluiten van 13 april 1977, 5 december 1977, 1 juni 1979, 20 april 2005 en 20 juni 2017, vervangen door de bijlage gevoegd bij dit besluit.

  Afdeling 4. - WIJZIGING VAN HET MINISTERIEEL BESLUIT VAN 17 DECEMBER 2004 TOT UITVOERING VAN ARTIKEL 50 VAN HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 18 MAART 2003 HOUDENDE BEZOLDIGINGSREGELING VAN DE MILITAIREN VAN ALLE RANGEN EN BETREFFENDE HET STELSEL VAN DE DIENSTPRESTATIES VAN DE MILITAIREN VAN HET ACTIEF KADER BENEDEN DE RANG VAN OFFICIER

  Art. 5. In artikel 1 van het ministerieel besluit van 17 december 2004 tot uitvoering...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT