Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 20 maart 1997 houdende oprichting en samenstelling van het basisoverlegcomité bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie, de 15 avril 2024

Artikel 1. Artikel 3 van het ministerieel besluit van 20 maart 1997 houdende oprichting en samenstelling van het basisoverlegcomité bij het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie wordt vervangen als volgt:

" De Directeur-generaal van het Nationaal instituut voor Criminalistiek en Criminologie zit het basisoverlegcomité voor. In geval van afwezigheid of verhindering, wordt hij vervangen door één van de titularissen van de staf- of leidinggevende functies bepaald in het tweede lid.

De afvaardiging van de overheid omvat bovendien volgende leden :

  1. de directeur van de ondersteunende dienst ;

  2. de operationeel directeur Criminalistiek

  3. de operationeel directeur Criminologie.

Bij afwezigheid van één van de titularissen van de staf- of leidinggevende functies bepaald in het tweede lid wordt deze vervangen door een diensthoofd van niveau A of door een hoofd van een wetenschappelijke dienst van zijn directie".

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening

Gegeven te Brussel, op 15 april 2024.

P. VAN TIGCHELT

Aanhef

De Minister van Justitie,

Gelet op de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 10, § 1 gewijzigd bij de wet van 19 juli 1983;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 1984 tot uitvoering van de wet van 19 december 1974 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van haar personeel, artikel 34, tweede lid, vervangen bij het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT