Ministerieel besluit tot verlenging van het terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, de 26 août 2022

Artikel 1. De termijn voor de ontvangst van de steunaanvragen bedoeld in artikel 6, derde lid, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 februari 2022 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, wordt verlengd tot en met 15 november 2022.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

Handtekening

Brussel, 26 augustus 2022.

  1. MARON

Aanhef

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bevoegd voor Economie,

Gelet op de ordonnantie van 3 mei 2018 betreffende de steun voor de economische ontwikkeling van ondernemingen, artikel 28, gewijzigd bij de ordonnantie van 15 juli 2021, en artikel 30;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 februari 2022 betreffende een terugvorderbaar voorschot aan ondernemingen van de evenementen- en culturele sector in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19, artikel 6;

Gelet op het advies...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT