Ministerieel besluit tot vaststelling van de periodiciteit van de verlofreizen ten laste van de Staat voor bepaalde personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, de 8 mai 2023

HOOFDSTUK 1. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder :

 1. " personeelslid ":

  1. de ambtenaar van de buitenlandse carrière of de consulaire carrière die aangesteld is op een diplomatieke zending of een consulaire post in het buitenland;

  2. het personeelslid dat in dienst is genomen op grond van een arbeidsovereenkomst die een clausule inzake mobiliteit of periodieke overplaatsing bevat en die is aangesteld op een diplomatieke zending of een consulaire post in het buitenland;

  3. de ambtenaar van het Rijkspersoneel van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die belast wordt met het tijdelijk uitoefenen van een functie op een diplomatieke zending of een consulaire post in het buitenland;

 2. " partner ": de persoon die met het personeelslid samenwoont en die tot één van de volgende categorieën behoort :

  1. de echtgeno(o)t(e) van het personeelslid;

  2. de wettelijk samenwonende van het personeelslid conform de artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek met wie er geen huwelijksbeletsel is conform de artikelen 143 tot 164 van het Burgerlijk Wetboek;

  3. de samenwonende van het personeelslid in een land waar het samenlevingsverband wettelijk geregeld is en met wie er geen huwelijksbeletsel is in de zin van de artikelen 143 tot 164 van het Burgerlijk Wetboek;

  4. de samenwonende in een land waar het samenlevingsverband niet wettelijk geregeld is, maar met wie het personeelslid een door een Belgische notaris opgesteld samenlevingscontract heeft gesloten en met wie er geen huwelijksbeletsel is in de zin van de artikelen 143 tot 164 van het Burgerlijk Wetboek;

 3. " kind ten laste " :

  1. het kind jonger dan 18 jaar dat behoort tot één van de onderstaande categorieën :

   1) het kind van het personeelslid;

   2) het kind van de partner en dat deel uitmaakt van het gezin van het personeelslid;

   3) elk kind dat in het kader van de jeugdhulp en van de plaatsing in een onthaalgezin, aan de zorg van het personeelslid of van de partner door de bevoegde autoriteiten is toevertrouwd;

  2. het kind tussen 18 en 25 jaar dat een voltijdse studie volgt en dat behoort tot één van de onderstaande categorieën :

   1) het kind van het personeelslid;

   2) het kind van de partner en dat deel uitmaakt van het gezin van het personeelslid;

   3) elk kind dat in het kader van de jeugdhulp en van de plaatsing in een onthaalgezin, aan de zorg van het personeelslid of van de partner door de bevoegde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT