Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van de slachtofferfiche zoals bedoeld in artikel 1, 3° van het koninklijk besluit van 13 augustus 2022 tot uitvoering van de artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten die betrekking hebben op de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen, de 19 août 2022

Artikel 1. Het model van slachtofferfiche bedoeld in artikel 1, 3°, van het koninklijk besluit van 13 augustus 2022 tot uitvoering van de artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten die betrekking hebben op de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen, wordt vastgesteld volgens het model van slachtofferfiche dat als bijlage bij dit besluit gaat.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 27 december 2013. tot vervanging van het ministerieel besluit van 30 januari 2007 tot vaststelling van het model van de slachtofferverklaring zoals bedoeld in artikel 1, 4° van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot uitvoering van artikel 2, 6°, van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteit, wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2022.

BIJLAGEN.

Art. N1.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 24-08-2022, p. 63451 )

Handtekening

Brussel, 19 augustus 2022.

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

De Minister van Justitie,

Gelet op de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten, de artikelen 2, 6°, 3, § 2, 3/1, 53, derde lid, 61, § 4, vierde lid, 63, § 3, tweede lid, 68, § 3, derde lid, 90, § 1, derde lid, en 95/6, derde lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 augustus 2022 tot uitvoering van de artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteiten die betrekking hebben op de wijze waarop de slachtoffers kunnen vragen om te worden geïnformeerd, om te worden gehoord of om voorwaarden in hun belang te laten opleggen, artikel 1, 3° ;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 17 augustus 2022;

Gelet op het overleg dat...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT