Ministerieel besluit tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen, van April 28, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Het keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen, vermeld in artikel 21 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen, is opgenomen in de bijlage die bij dit besluit is gevoegd.

Art. 2. Het ministerieel besluit van 5 november 2015 tot vaststelling van een keurings- en certificeringsreglement van pootaardappelen, gewijzigd bij de ministeriële besluiten van 22 december 2016, 24 mei 2017 en 19 februari 2019, wordt opgeheven.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2021.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 30-04-2021, p. 41453 )

Handtekening

Brussel, 28 april 2021.

De Vlaamse minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale economie en Landbouw,

H. CREVITS

Aanhef

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid, artikel 4, 2°, a, b en c;

- het besluit van de Vlaamse Regering van 19 januari 2007 houdende de reglementering van de handel in en de keuring van pootaardappelen, artikel 4, 3°, 8, 13, § 2, 15, 21 en 22.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- Het voorstel van de bevoegde entiteit over het keurings- en certificeringsreglement voor de productie van pootaardappelen werd op 11 januari 2021 aan de minister voorgelegd.

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 16 februari 2021.

- Het overleg tussen de gewestregeringen en de federale overheid heeft advies gegeven op 21 januari 2021, en dat is bekrachtigd door de Interministeriële Conferentie voor het Landbouwbeleid op 5 februari 2021.

- De Vlaamse Toezichtcommissie heeft advies nr. 2021/23 gegeven op 29 maart 2021;

- De Raad van State heeft advies nr. 69 054 gegeven op 22 april 2021, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Motivering

Dit besluit is gebaseerd op het volgende motief :

- Het huidige keurings- en certificeringsreglement moet geactualiseerd worden in het licht van de vernieuwde Europese regelgeving inzake plaagorganismen.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- Verordening (EU) 2016/2031 van het Europees Parlement en de Raad van 26 oktober 2016 betreffende beschermende maatregelen tegen plaagorganismen bij planten, tot wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 228/2013, (EU) nr. 652/2014 en (EU) nr...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT