Ministerieel besluit tot derde verlenging van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen, de 14 mars 2023

Artikel 1. De uiterlijke indieningsdatum van 31 december 2022, vermeld in artikel 1, eerste lid, 2°, en derde lid, 2°, van voormeld besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2022, wordt een derde maal verlengd met dertig dagen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 28 februari 2023.

Handtekening

Brussel, 28 februari 2023.

De Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme,

Z. DEMIR

Aanhef

Rechtsgrond

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, artikel 14/1, ingevoegd bij het decreet van 18 december 2015 en gewijzigd bij de decreten van 3 februari 2017 en 26 april 2019.

- het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2022 tot vaststelling van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- de Inspectie van Financiën heeft gunstig advies gegeven op 8 december 2022 over het besluit van de Vlaamse Regering van 9 december 2022 tot vaststelling van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen. Dit ministerieel besluit verlengt enkel deze regeling en heeft geen financiële impact.

- er is sprake van het "met bijzondere redenen omklede geval van de dringende noodzakelijkheid" als vermeld in artikel 3, § 1, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State zodat geen advies van de afdeling Wetgeving van de Raad van State moet worden ingewonnen.

Motivering van de hoogdringendheid

De informaticasystemen van de stad Antwerpen werden op 6 december 2022 getroffen door een algemene cyberaanval.

Hierdoor werd het volledig gedigitaliseerde proces van de omgevingsvergunningen in Antwerpen ernstig verstoord.

De Vlaamse Regering trof op 9 december 2022 het besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van een situatie van overmacht inzake omgevingsvergunningen in de stad Antwerpen. Bij ministerieel besluit van 23 december 2022 werd dit besluit voor de eerste keer verlengd, met name voor zowel de beslissingstermijn als voor de uiterste datum van indiening van de betrokken dossiers. Bij ministerieel besluit van 20 januari 2023 werd dit besluit voor de tweede keer verlengd, met name voor zowel de beslissingstermijn als voor de uiterste datum van indiening van de betrokken dossiers.

Dit betekent dat de decretaal bepaalde beslissingstermijnen per dossier reeds met 90 dagen verlengd worden, namelijk de initiële 30 dagen, tweemaal verlengd met 30 dagen. Dit...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT