Ministerieel besluit tot bepaling van de omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het oud Burgerlijk Wetboek, de 1 juillet 2023

Artikel 1. De omzettingstabellen van de lijfrente als bedoeld in artikel 205bis, § 2, vierde lid, van het oud Burgerlijk Wetboek worden vastgesteld volgens de bijlage bij dit besluit.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

BIJLAGE.

Art. N.

( Beeld niet opgenomen om technische redenen, zie B.St. van 13-07-2023, p. 59983 )

Handtekening

Brussel, 1 juli 2023.

V. VAN QUICKENBORNE

Aanhef

De Minister van Justitie,

Gelet op het oud Burgerlijk Wetboek, artikel 205bis, § 2, vierde lid...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT