Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 1 van het koninklijk besluit van 20 september 2012 ter uitvoering van artikel 3, eerste lid, van de wet van 19 juli 2012 betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar in de openbare sector, de 23 décembre 2016

Artikel 1. De bijzondere bepalingen betreffende de sociale zekerheid inzake de vierdagenweek worden van toepassing verklaard op :

o de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van Burg-Reuland;

o de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van St. Vith

o de gemeente van Tintigny;

o de gemeente van Welkenraedt;

o de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 2. De bijzondere bepalingen betreffende de sociale zekerheid inzake het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar worden van toepassing verklaard op :

o de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van St. Vith

o de gemeente van Tintigny;

o de gemeente van Welkenraedt;

o de instellingen van openbaar nut van de Franse Gemeenschapscommissie.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening

Brussel, 23 december 2016.

S. VANDEPUT

Aanhef

De Minister belast met Ambtenarenzaken,

Gelet op de wet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT