Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, de 4 juin 2021

Artikel 1. Artikel 1 van het ministerieel besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, wordt aangevuld met de bepalingen onder 20° en 21°, luidende :

"20° "openbare ruimte" : de openbare weg en de voor het publiek toegankelijke plaatsen, met inbegrip van plaatsen die afgesloten en overdekt zijn;

21° "private ruimte" : de ruimte die niet behoort tot de openbare ruimte.".

Art. 2. Artikel 2 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

"Art. 2. § 1. Telethuiswerk is verplicht bij alle ondernemingen, verenigingen en diensten, met inbegrip van de handelszaken, private en publieke bedrijven en diensten die noodzakelijk zijn voor de bescherming van de vitale belangen van de Natie en de behoeften van de bevolking bedoeld in de bijlage 1 van dit besluit, voor alle personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, tenzij dit onmogelijk is omwille van de aard van de functie of de continuïteit van de bedrijfsvoering, de activiteiten of de dienstverlening.

De werkgevers bezorgen de personen werkzaam in hun vestigingseenheden, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, die niet kunnen telethuiswerken een attest of elk ander bewijsstuk dat de noodzaak van hun aanwezigheid op de arbeidsplaats bevestigt.

De werkgevers registreren maandelijks, via het elektronische registratiesysteem dat door de Rijksdienst Sociale Zekerheid ter beschikking wordt gesteld op de portaalsite van de sociale zekerheid, per vestigingseenheid het totale aantal personen dat er werkzaam is en het aantal personen dat een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk. Deze aangifte heeft betrekking op de situatie op de eerste werkdag van de maand en moet uiterlijk worden ingediend op de zesde kalenderdag van de maand. Als het totale aantal personen werkzaam in de vestigingseenheid en het aantal personen dat daar een functie uitoefent die onmogelijk kan worden volbracht via telethuiswerk, niet is gewijzigd sinds de laatste geldige aangifte, is de werkgever niet verplicht een nieuwe aangifte te doen.

De in het derde lid bedoelde registratieplicht is niet van toepassing op :

-de KMO's waar minder dan vijf personen werkzaam zijn, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie;

- de werkgevers uit de bouw-, schoonmaak en vleessector voor hun werknemers die onder de toepassing vallen van de verplichte registratie van aanwezigheid zoals bedoeld in de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, artikelen 31bis tot 31octies en in de programmawet van 10 augustus 2015, artikelen 4 tot 11 en hun uitvoeringsbesluiten;

- de inrichtingen bedoeld in artikel 2, 1° van het samenwerkingsakkoord van 16 februari 2016 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken, waarmee instemming werd verleend door de wet van 1 april 2016;

- de werkgevers in de gezondheidszorg als bedoeld in artikel 40 van de wet van 20 december 2020 houdende tijdelijke ondersteuningsmaatregelen ten gevolge van de COVID-19-pandemie;

- alle onderwijsinstellingen voor zowel het personeel dat de inrichtende machten zelf betalen en aangeven bij de RSZ, als het personeel dat via een Gemeenschapsministerie betaald wordt en bij de RSZ wordt aangegeven. Deze uitzondering geldt niet voor universiteiten, privé-scholen en andere opleidingsinstellingen die de lonen van al het personeel zelf betalen.

§ 1bis. In afwijking van § 1, eerste lid, mogen de ondernemingen, verenigingen en diensten zoals bedoeld in § 1, eerste lid, voor de personen bij hen werkzaam, ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie, waarvoor het telethuiswerk verplicht is, terugkeermomenten inplannen, mits naleving van de regels bedoeld in paragraaf 2 en onder de volgende voorwaarden :

- een onderling akkoord tussen deze ondernemingen, verenigen en diensten en de personen die bij hen werkzaam zijn, wat betekent deze personen niet verplicht kunnen worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten;

- het doel moet het bevorderen van het psychosociaal welzijn en de teamgeest van deze personen zijn;

- deze personen moeten vooraf de nodige instructies krijgen over alle maatregelen die noodzakelijk zijn om de terugkeer veilig te laten verlopen;

- deze personen moeten geïnformeerd worden dat ze in geen geval mogen terugkeren naar de arbeidsplaats als ze zich ziek voelen of ziektesymptomen vertonen of zich in een quarantainesituatie bevinden;

- de werkgever mag hieraan, voor zijn werknemers, geen enkel gevolg verbinden;

- de verplaatsing van en naar de arbeidsplaatsen tijdens de piekuren van het openbaar vervoer of via carpooling moet zo veel mogelijk vermeden worden;

- de beslissing om terugkeermomenten te organiseren moet gebeuren met inachtneming van de regels van het sociaal overleg in de onderneming, waarbij alle voorwaarden worden afgetoetst.

Deze terugkeermomenten mogen maximum één werkdag per week per persoon bedragen. Per dag mag maximum 20% van de personen voor wie telethuiswerk overeenkomstig de eerste paragraaf verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

Voor de KMO's waar minder dan tien personen werkzaam zijn, mogen maximum vijf personen van diegenen voor wie het telethuiswerk overeenkomstig § 1 verplicht is, tegelijk in de vestigingseenheid aanwezig zijn.

§ 2. De ondernemingen, verenigingen en diensten, zoals bedoeld in § 1, eerste lid, nemen tijdig passende preventiemaatregelen om de regels van social distancing te garanderen en een maximaal niveau van bescherming te bieden.

Deze passende preventiemaatregelen zijn veiligheids- en gezondheidsvoorschriften van materiële, technische en/of organisatorische aard zoals bepaald in de "Generieke gids om de verspreiding van COVID-19 op het werk tegen te gaan", die ter beschikking wordt gesteld op de website van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, aangevuld met richtlijnen op sectoraal en/of ondernemingsniveau, en/of andere passende maatregelen die minstens een gelijkwaardig niveau van bescherming bieden. Collectieve maatregelen hebben steeds voorrang op individuele maatregelen.

Deze passende preventiemaatregelen worden op het niveau van de onderneming, vereniging of dienst, zoals bedoeld in § 1, eerste lid, uitgewerkt en genomen met inachtneming van de geldende regels van het sociaal overleg, en in overleg met de diensten voor preventie en bescherming op het werk.

Deze ondernemingen, verenigingen en diensten, informeren de personen die bij hen werkzaam zijn tijdig over de geldende preventiemaatregelen en verstrekken hun een passende opleiding. Ze informeren ook derden tijdig over de geldende preventiemaatregelen.

Werkgevers, werknemers en derden zijn ertoe gehouden de in de onderneming, vereniging of dienst geldende preventiemaatregelen toe te passen.

§ 3. De sociaal inspecteurs van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en sociaal overleg zijn belast met het informeren en begeleiden van werkgevers en werknemers van de ondernemingen, verenigingen en diensten, zoals bedoeld in § 1, eerste lid,, en overeenkomstig het Sociaal Strafwetboek met het toezien op de naleving van de verplichtingen die er gelden overeenkomstig de paragrafen 1 en 2."

Art. 3. In artikel 5 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1° in het tweede lid, 1°, worden de woorden "en verstrekken de personeelsleden een passende opleiding" opgeheven;

2° in het tweede lid, wordt de bepaling onder 2° vervangen als volgt : "2° een afstand van 1,5 meter tussen elke groep bedoeld in het vierde lid wordt gegarandeerd;";

3° in het tweede lid, wordt de bepaling onder 3° opgeheven;

4° in het tweede lid, wordt de bepaling onder 5° vervangen als volgt : "5° indien de voor het publiek toegankelijke vloeroppervlakte minder dan 20 m2 bedraagt, is het toegelaten ofwel om twee consumenten te ontvangen, mits een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon gegarandeerd is, ofwel om een groep bedoeld in het vierde lid te ontvangen;";

5° in het tweede lid, wordt de bepaling onder 7° vervangen als volgt : "7° het bedekken van de mond en neus met een mondmasker in de onderneming of vereniging is verplicht in de voor het publiek toegankelijke ruimtes, en indien de regels van de social distancing niet kunnen worden nageleefd wegens de aard van de uitgeoefende activiteit worden daarenboven ook andere persoonlijke beschermingsmiddelen sterk aanbevolen, onverminderd artikel 25;";

6° in het tweede lid, wordt de bepaling onder 8° vervangen als volgt : "8° de activiteit moet zo worden georganiseerd dat samenscholingen worden vermeden en dat de regels van de social distancing kunnen worden gerespecteerd, eveneens voor wat betreft personen die buiten de inrichting wachten;";

7° in het tweede lid, wordt de bepaling onder 13° vervangen als volgt : "13° de openbare ruimten, met inbegrip van de terrassen in de openbare ruimte, worden georganiseerd overeenkomstig de voorschriften bepaald door de lokale overheden;";

8° in het tweede lid, wordt de bepaling onder 14° opgeheven;

9° het derde lid wordt vervangen als volgt : "In afwijking van het tweede lid, 4°, mogen fotografen in hun lokalen vier personen tegelijkertijd ontvangen, kinderen tot en met 12 jaar niet meegeteld. Ze mogen meer dan vier personen ontvangen voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden.";

10° er wordt een vierde lid toegevoegd, luidende : "De consumenten mogen worden ontvangen in groepen van maximum twee personen, kinderen tot en met 12 jaar en begeleiders van personen die nood hebben aan begeleiding niet meegeteld. Groepen van meer dan twee personen zijn toegestaan voor zover ze behoren tot hetzelfde huishouden. ".

Art. 4. Artikel 6 van hetzelfde besluit wordt vervangen als volgt :

"Art. 6. § 1. Bij het professioneel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI