Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfskostenvergoedingen toegekend aan personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die belast zijn met een dienstopdracht in het buitenland of die in internationale commissies zetelen, de 10 janvier 2023

Artikel 1. Een verblijfskostenvergoeding wordt toegekend aan de personeelsleden en afgevaardigden van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die belast zijn met een dienstopdracht in het buitenland of die in internationale commissies zetelen.

De verblijfskostenvergoeding bestaat uit:

 1. een dagelijkse forfaitaire vergoeding;

 2. in voorkomend geval, een maximale logementsvergoeding.

  Art. 2. De dagelijkse forfaitaire vergoeding dekt de volgende kosten:

 3. de lunch- en dinerkosten;

 4. de drank- en snackkosten;

 5. de plaatselijk vervoerkosten;

 6. de telefonische communicatiekosten;

 7. de kosten in verband met andere contante uitgaven.

  Zijn uitgesloten van de dagelijkse forfaitaire vergoeding:

 8. de huisvestingskosten;

 9. de verplaatsingskosten om de plaats van bestemming te bereiken, en terug.

  Als er rechtstreeks maaltijdkosten ten laste worden genomen door de federale dienst, buitenlandse overheid, buitenlandse instelling of de uitnodigende partij, dan wordt de dagelijkse forfaitaire vergoeding verminderd met 35% voor de lunch en 45% voor het diner.

  Art. 3. De bedragen van de dagelijkse forfaitaire vergoeding worden vastgesteld in bijlage 1, en variëren per land en naargelang het personeelslid of afgevaardigd van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking deel uitmaakt van categorie 1 of categorie 2.

  Behoren tot categorie 1:

 10. de Rijksambtenaren van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, toegewezen op het hoofdbestuur;

 11. de ambtenaren van de buitenlandse carrière en de consulaire carrière van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, toegewezen op het Hoofdbestuur;

 12. de personeelsleden aangeworven via een arbeidsovereenkomst in dienst van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, tewerkgesteld op het Hoofdbestuur;

 13. de niet uitgezonden personeelsleden van de federale diensten die dienstreizen ondernemen in opdracht van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

 14. de personen die geen deel uitmaken van federaal openbaar ambt en die dienstreizen ondernemen in opdracht van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

  Behoren tot categorie 2:

 15. de Rijksambtenaren van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT