Ministerieel besluit houdende vaststelling van de regels volgens dewelke de lijsten en de kandidaten op het beeldscherm van de stemcomputer worden getoond, de 16 février 2024

Artikel 1. § 1. In de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt bij de gemeenteraadsverkiezingen het scherm dat de verschillende lijsten toont aan de kiezers ingedeeld op basis van de tabel in bijlage 1. Elke lijst wordt weergegeven in een vak dat de naam of het letterwoord bevat, alsook het nummer dat aan de lijst werd toegekend overeenkomstig de artikelen 32 en 49 van het Nieuw Brussels Gemeentelijk Kieswetboek. Een bijkomend vak laat toe blanco te stemmen. De lijsten worden in vakken geplaatst in stijgende volgorde van de nummers die hen zijn toegekend. De vakken waarin de lijsten worden weergegeven zien eruit als volgt: de naam van de lijst of het letterwoord staat in een zwart kader tegen een heldere schermachtergrond. De lijsten zullen worden weergegeven op het stemscherm met toepassing van dezelfde principes van verdeling in kolommen en rijen als deze die toegepast werden bij de opstelling van bijlage 1. Alle lijsten worden samen op één enkel stemscherm weergegeven in vakken, zoals beschreven in het vierde lid van dit artikel, die gelijkwaardig zijn. § 2. De schermen die de kandidaten op elke volledige lijst weergeven, zijn ingedeeld op basis van de tabel in bijlage 2. In geval van een onvolledige lijst worden de kandidaten als volgt weergegeven: - tot en met 19 kandidaten worden alle kandidaten in 1 kolom getoond; - van 20 tot en met 38 kandidaten worden alle kandidaten in 2 gelijke kolommen weergegeven; - bij 39 kandidaten en meer worden alle kandidaten in 3 gelijke kolommen weergegeven. Het aan de kandidaten toegekende nummer en hun naam staan in een zwart kader tegen een heldere achtergrond. De familienaam van de kandidaat staat op de eerste regel in hoofdletters. De voornaam van de kandidaat staat op de tweede regel in kleine letters, met uitzondering van de beginhoofdletter. Beide namen worden links uitgelijnd. Art. 2. Het ministerieel besluit van 5 juni 2018 houdende vaststelling van de regels volgens welke de lijsten en de kandidaten op het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT