Ministerieel besluit houdende de uitvoering van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2022 betreffende de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu, de 31 mars 2022

HOOFDSTUK I. - Definities

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder `besluit van de Regering', het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 31 maart 2022 van betreffende de toekenning van premies voor de verbetering van het woonmilieu.

Verder dient te worden verwezen naar de definities, bepaald in artikel 1 van het besluit van de Regering.

HOOFDSTUK II. - Subsidieerbare werken

Art. 2. De werkzaamheden voor de renovatie of de verfraaiing van de gevels die in aanmerking komen voor een premie voor de verbetering van het woonmilieu, conform artikel 5 van het besluit van de Regering, worden opgesomd in bijlage I bij dit besluit.

Bijlage I bij dit besluit beschrijft de subsidieerbare werken en verduidelijkt de toegelaten technische procedés en eventueel de toegelaten materialen.

HOOFDSTUK III. - Berekening van de premie

Art. 3. Bijlage I bij dit besluit verduidelijkt de factoren waarmee rekening dient te worden gehouden, naargelang de posten van de subsidieerbare werken, om het bedrag te bepalen van de gewestelijke tegemoetkoming die kan worden toegekend aan de aanvragers van een premie voor de verbetering van het woonmilieu, conform de artikelen 7 tot 11 van het besluit van de Regering, voor de uitvoering van de hoger genoemde werken.

De gewestelijke tegemoetkoming varieert naargelang de inkomenscategorie van de aanvrager(s) op het moment van de indiening van de aanvraag, conform de artikelen 10 en 11 van het besluit van de Regering.

Art. 4. De premie wordt toegekend binnen de limieten, voorzien in de artikelen 7 tot 9 van het besluit van de Regering.

HOOFDSTUK IV. - Slotbepalingen

Art. 5. Het huidige besluit treedt in...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT