Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, federaal luik, projectoproep 31, basisallocatie 44.55.11.33.00.34, van 20 september 2018

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Een globale toelage van 113 961,53 EURO, verdeeld volgens de modaliteiten bepaald als bijlage bij dit besluit, wordt toegekend aan de geselecteerde promotoren voor het uitvoeren van projecten om één van de doelstellingen van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, namelijk "het bevorderen van de daadwerkelijke integratie van onderdanen van derde landen", in de praktijk te brengen.

Deze projecten ressorteren onder het federale gedeelte van het nationaal programma van België voor steun uit het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie voor de periode van 2014 tot 2020.

De acties die voortvloeien uit voornoemde basisprincipes richten zich in de eerste plaats tot onderdanen van derde landen die legaal in België verblijven of, waar passend, legaal verblijf in België aan het verkrijgen zijn.

Het is de bedoeling dat de promotor een breed opleidings- en ondersteuningsaanbod uitwerkt voor verschillende geografische zones in België, zoals bepaald in de projectoproep AMIF 31 Integratie. Dankzij dit vormingsaanbod kunnen sociaal werkers de psychologische problemen van nieuwkomers, als gevolg van hun leven in ballingschap en migratie, herkennen én hen naar de gepaste hulpverlening doorverwijzen. Het opleidings- en ondersteuningsaanbod moet voldoen aan de voorwaarden die opgenomen zijn de projectoproep AMIF 31 Integratie die verscheen in het Belgisch Staatsblad op 10 oktober 2017.

De toelage van 113 961,53 EURO wordt toegekend aan volgende organisaties :

Organisatie Adres Organisation Adresse
Vzw Solentra Sainctelette Square 17, 1000 BRUSSEL Vzw Solentra Sainctelette Square 17, 1000 BRUXELLES
CAW Oost-Vlaanderen Visserij 153, 9000 GENT CAW Oost-Vlaanderen Visserij 153, 9000 GAND
UVCW Rue Etoile 14, 5000 NAMUR UVCW Rue Etoile 14, 5000 NAMUR

Art. 2. De in artikel 1 van dit ministerieel besluit voorziene toelage komt ten laste van de kredieten geopend bij de algemene uitgavenbegroting van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding en Sociale Economie (POD MI), voor het begrotingsjaar 2018.

De toelage wordt aangerekend op basisallocatie 44.55.11.33.00.34 " Tussenkomst organismen, projecten armoedebestrijding ". Deze toelage is beperkt tot het op deze allocatie beschikbare budget.

Art. 3. Uitvoeringsmodaliteiten voor de projecten

De in de bijlage vermelde erkende promotoren moeten :

§ 1. de projecten verwezenlijken zoals omschreven in de projectfiches die zij hebben ingediend of vervolgens heeft gewijzigd;

§ 2. de projecten verwezenlijken overeenkomstig de algemene voorwaarden betreffende het uitvoeren van een project gefinancierd in het kader van het Fonds, zoals bepaald in artikel 17, 18 en 19 van verordening 514/2014 en in de voorschriften voor subsidiabiliteit van de uitgaven van de projecten gefinancierd onder AMIF en ISF.

De eindbegunstigden zijn in laatste instantie verantwoordelijk voor de naleving van de contractuele voorwaarden door zichzelf en door alle partners van het project.

§ 3. zich schikken naar de administratieve en financiële regels die van toepassing zijn op de federale programmering en die voortvloeien uit zowel de Europese, als de nationale reglementering, en meer bepaald, maar niet limitatief, uit de Verordening (EU) Nr. 514/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 en Verordening (EU) Nr. 516/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie en inzake het instrument voor financiële steun voor politiële samenwerking, voorkoming en bestrijding van criminaliteit, en crisisbeheersing;

§ 4. alle bewijsstukken bewaren in verband met de projecten dat zij hebben verwezenlijkt. Deze stukken dienen gedurende een periode van 10 jaar ter beschikking gehouden te worden en op aanvraag kunnen worden voorgelegd aan de dienst Activering/Europese Fondsen van de POD MI of aan gelijk welke andere gemachtigde controle-instantie binnen een termijn van 15 kalenderdagen;

§ 5. de standaarddocumenten gebruiken die hun worden bezorgd;

§ 6. in elke communicatie of bekendmaking het publiek inlichten over de in het kader van het nationaal programma verkregen financiële bijstand en deze zichtbaar te maken conform...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT