Ministerieel besluit houdende het algemeen studiereglement betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het gespecialiseerd middenkader van de politiediensten, de 1 juin 2023

HOOFDSTUK I. - Definities en toepassingsgebied

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. "onderwijzend personeel": iedere docent, praktijkmonitor en opleider bedoeld in artikel IV.II.1, 3°, 4° en 5°, RPPol;

 2. "directeur-generaal": de directeur-generaal van de algemene directie van het middelenbeheer en de informatie bedoeld in artikel 93, § 1, 2°, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus;

 3. "commissie": de examencommissie bedoeld in artikel 18 van het koninklijk besluit van 29 mei 2023 betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het gespecialiseerd middenkader van het operationeel kader van de politiediensten;

 4. "jury": de jury bedoeld in artikel 22 van het koninklijk besluit van 29 mei 2023 betreffende de basisopleiding van de personeelsleden van het gespecialiseerd middenkader van het operationeel kader van de politiediensten;

 5. "eerste evaluator": een opleider verantwoordelijk voor de opleiding van de aspirant en aangewezen door de schooldirecteur of, in voorkomend geval, de mentor van de opleidingsstage;

 6. "tweede evaluator": de schooldirecteur of, in voorkomend geval, de korpsoverste van de stage-eenheid of een door hen aangewezen personeelslid met een hogere graad dan de eerste evaluator of, bij ontstentenis, met dezelfde graad maar met een hogere graadanciënniteit;

 7. "het gespecialiseerd middenkader": de (aspirant-) hoofdinspecteur van politie met bijzondere specialisatie en de (aspirant-) hoofdinspecteur van politie met specialiteit politieassistent.

  Art. 2. Dit besluit is van toepassing op de basisopleiding verstrekt aan de personeelsleden van het gespecialiseerd middenkader van de politiediensten.

  HOOFDSTUK II. - Examencommissie en jury

  Art. 3. De aspirant die meent dat hij een reden van wraking in de zin van artikel 828 van het gerechtelijk wetboek kan voordragen tegen een commissielid of een jurylid, of die meent dat een commissie- of jurylid hem onmogelijk onpartijdig kan beoordelen, moet dit lid wraken voordat de commissie de puntencijfers toekent of de jury haar gemotiveerd advies verstrekt.

  De wraking wordt op straffe van niet-ontvankelijkheid bij gemotiveerd verzoekschrift gevraagd aan de schooldirecteur of, wanneer de schooldirecteur als voorzitter van de jury gewraakt wordt, aan de directeur-generaal.

  Nadat de wrakende aspirant en het gewraakt commissie- of jurylid hun standpunt hebben uiteengezet, beslist de schooldirecteur, of, in voorkomend geval, de directeur-generaal. Hij stelt het lid van de commissie of de jury en de aspirant in kennis van zijn beslissing. In voorkomend geval wijst hij een plaatsvervanger aan.

  Art. 4. De voorzitter van de commissie is verantwoordelijk voor de organisatie van de examens. Hij roept de aspiranten op voor de deelname aan de examens en deelt hen de samenstelling mee van de commissie en de jury.

  De voorzitter van de commissie bepaalt, op voorstel van de schooldirecteur, de tijd waarover alle aspiranten beschikken voor het afleggen van de schriftelijke en de mondelinge proef. Hij beslist of de aspiranten documentatie mogen inzien en onder welke voorwaarden.

  De voorzitter van de commissie stelt een proces-verbaal op van het verloop van de examens. Het proces-verbaal van de examens vermeldt ten minste:

 8. het aantal opgeroepen kandidaten;

 9. het aantal deelnemers aan het examen;

 10. het aantal geslaagden en mislukten voor deze examencommissie;

 11. het aantal uitstellen;

 12. het aantal verzakingen;

 13. het aantal afwezigheden om andere redenen;

 14. de bijzondere gevallen;

 15. een beschrijving van incidenten.

  Art. 5. De schooldirecteur staat in voor de organisatie van het secretariaat van de commissie en van de jury.

  Art. 6. De leden van de commissie en van de jury, alsmede de leden van de respectieve secretariaten, hebben een strikte geheimhoudingsplicht wat betreft hun werkzaamheden binnen de commissie of de jury.

  Art. 7. De jury verstrekt haar gemotiveerd advies met betrekking tot de in artikel IV.II.44, 1°, 3° en 4°, RPPol bedoelde mogelijkheden aan de directeur-generaal en bezorgt een kopie van dit advies aan de betrokkene.

  Het in het eerste lid bedoelde advies omvat een individuele nota met de motivering van het mislukken en een advies over het eventueel overdoen van het geheel of een deel van de basisopleiding.

  Art. 8. De schooldirecteur brengt de in artikel IV.II.44, 1°, 3° en 4°, RPPol bedoelde beslissing van de directeur-generaal ter kennis van de aspiranten door middel van een fiche met de eindresultaten.

  HOOFDSTUK III. - Beoordeling

  Afdeling 1. - PROFESSIONEEL FUNCTIONEREN

  Art. 9. De schooldirecteur licht de aspiranten in over de regels inzake de beoordeling van het professioneel functioneren bij de aanvang van de basisopleiding.

  Art. 10. De aspiranten worden beoordeeld door een daartoe aangewezen opleider en, in voorkomend geval, door de mentor van de opleidingsstage.

  Art. 11. Het onderwijzend personeel verleent zijn medewerking aan het opstellen van de beoordeling van het professioneel functioneren van de aspiranten.

  Art. 12. De beoordeling van het professioneel functioneren gebeurt aan de hand van functionerings- en evaluatiegesprekken.

  Voorafgaand aan de beoordeling van het professioneel functioneren voert de eerste evaluator ten minste één functioneringsgesprek met de aspirant. Dit functioneringsgesprek wordt voorafgegaan door een zelfevaluatie door de aspirant. Het verslag van dit functioneringsgesprek wordt opgenomen in een functioneringsfiche waarvan het model is bepaald in bijlage 3 bij dit besluit. Een kopie van deze functioneringsfiche wordt, na het gesprek, ter kennis gebracht van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT