Ministerieel besluit houdende erkenning van de stad Eupen als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Bergstra;szlig;e 51 (woonhuis), van April 30, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De stad Eupen wordt voor onbepaalde duur erkend als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4700 Eupen, Bergstra;szlig;e 51 (woonhuis).

Art. 2. Het OCMW Eupen is bevoegd voor de sociale begeleiding van de personen die in de noodopvangwoning ondergebracht zijn.

Art. 3. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 januari 2021.

Art. 4. De inrichtende macht vermeld in artikel 1 krijgt een afschrift van dit besluit.

Handtekening

Eupen, 4 februari 2021.

De Viceminister-President,

Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting

  1. ANTONIADIS

Aanhef

De Viceminister-President, Minister van Gezondheid en Sociale Aangelegenheden, Ruimtelijke Ordening en Huisvesting,

Gelet op het decreet van 9 mei 1994 betreffende de noodopvangwoningen, artikel 5, laatstelijk gewijzigd bij het decreet van 25 februari 2013;

Gelet op het besluit van de Regering van 20 juni 2019 houdende verdeling van de bevoegdheden onder de ministers;

Gelet op het besluit van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT