Ministerieel besluit houdende delegatie van bevoegdheden voor verblijfsvergunningen voor meer dan 90 dagen in het buitenland met betrekking tot tegemoetkomingen aan personen met een handicap, van February 16, 2021

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. De Directeur-generaal van het Directoraat-Generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid wordt ermee belast de aanvragen betreffende verblijf in het buitenland van meer dan 90 dagen van de begunstigden van een tegemoetkoming voor personen met een handicap te behandelen.

Art. 2. Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Handtekening

Brussel, 4 februari 2021.

De Minister belast met Personen met een beperking,

K. LALIEUX

Aanhef

De Minister belast met Personen met een beperking,

Gelet op de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT