Ministerieel besluit betreffende de toekenning van een afwijking krachtens artikel 2bis, § 2, van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid aan de Technische Commissie voor Verpleegkunde, van 18 december 2017

 
GRATIS UITTREKSEL

Artikel 1. Voor de samenstelling van de Technische Commissie voor Verpleegkunde, wordt een afwijking verleend op het in artikel 2bis, § 1 van de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de meer evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met adviserende bevoegdheid gestelde quotum.

Art. 2. De afwijking bedoeld in artikel 1 wordt toegestaan voor een periode van één jaar.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekend gemaakt.

Handtekening

Brussel, 18 december 2017.

In afwezigheid van bevoegd Staatssecretaris voor Gelijke Kansen,

Z. DEMIR

J. JAMBON,

Vice-eersteminister en Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Regie der Gebouwen

Aanhef

De Staatsecretaris voor Gelijke Kansen,

Gelet op de wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT