Ministerieel besluit betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19, de 10 juin 2021

Artikel 1. De directeur-generaal human resources is de overheid bedoeld in de artikelen 4, 10, 14, 15 en 16 van het koninklijk besluit van 6 juni 2021 betreffende te nemen maatregelen voor de militairen in het kader van de gezondheidscrisis ten gevolge van het coronavirus COVID-19.

Art. 2. De directeur-generaal human resources is de overheid bedoeld in artikel 9 van het voornoemd koninklijk besluit van 6 juni 2021.

Art. 3. Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2021, met uitzondering van het artikel 2 dat uitwerking heeft met ingang van 18 oktober 2020.

Dit besluit treedt buiten werking op 31 december 2021.

Handtekening

Brussel, 10 juni 2021.

L. DEDONDER

Aanhef

De Minister van Defensie,

Gelet op de wet van 30 juli 1938 betreffende het gebruik der talen bij het leger, de artikelen 3, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 16 juli 2005, en 8, § 1, eerste lid, vervangen bij de wet van 22 maart 2001;

Gelet op de wet van 20 mei 1994 betreffende de geldelijke rechten van de militairen, artikel 9bis, § 2, ingevoegd bij de wet van 27 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 13 november tot bepaling van des regels die gelden bij de beoordeling van de fysieke hoedanigheden van sommige kandidaten en leerlingen van de Krijgsmacht;

Gelet op het koninklijk besluit van 26 september 2002 houdende organisatie van de Koninklijke Militaire School;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT