14 FEBRUARI 2008. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2008-2009

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 13 mei 2008 houdende ratificatie van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 9 april 2008 houdende goedkeuring van het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening, inzonderheid op artikel 6;

Gelet op de ordonnantie van 5 juni 1997. betreffende de milieuvergunningen, inzonderheid op artikel 3, 13° en 14°;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 23 november 1993 betreffende de openbare onderzoeken en de speciale regelen van openbaarmaking inzake stedenbouw en leefmilieu, gewijzigd bij het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 juli 1997;

Op voorstel van de Minister van Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Voor het schooljaar 2008-2009 zijn de schoolvakanties bedoeld in het Brussels Wetboek van de Ruimtelijke Ordening over de volgende periodes gespreid :

- van maandag 27 oktober 2008 tot en met vrijdag 31 oktober 2008 (herfstvakantie);

- van maandag 22 december 2008 tot en met vrijdag 2 januari 2009 (kerstvakantie);

- van maandag 23 februari 2009 tot en met vrijdag 27 februari 2009...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT