7 DECEMBER 2008. - Koninklijk besluit ter verbetering van een materiële fout van het koninklijk besluit van 12 november 2008 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3, van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen, inzonderheid op artikel 2, § 3;

Gelet op het koninklijk besluit van 28 september 2008 waarbij aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen;

Gelet op het koninklijk besluit van 12 november 2008 aan de Federale Participatie- en Investeringsmaatschappij waarbij een opdracht wordt toevertrouwd overeenkomstig artikel 2, § 3 van de wet van 2 april 1962 betreffende de Federale Investeringsmaatschappij en de gewestelijke investeringsmaatschappijen;

Gelet op de wetten op de Raad van State, gecoördineerd bij koninklijk besluit van 12 januari 1973, inzonderheid op artikel 3, § 1;

Gelet op de hoogdringendheid;

Overwegende dat door dit besluit een materiële vergissing in de datum van een besluit vermeld in het dispositief van het gewijzigde besluit verbeterd wordt; dat het in werking treden en bekend gemaakt moet worden zoals het besluit dat het wijzigt voor het goed begrip ervan; dat de hoogdringendheid als volgt voor het gewijzigde besluit wordt ingeroepen : « Overwegende dat de gespannen toestand op de financiële markten en op de noodzaak om de stabiliteit van het Belgisch financiële systeem te bewaren en het vertrouwen van het publiek in de financiële instellingen te handhaven;

Overwegende dat de voorgestelde maatregel gerechtvaardigd is door een dringende nood van algemeen belang; dat iedere vertraging bij de tenuitvoerlegging ervan zijn doeltreffendheid in het gedrang zou brengen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT