12 JUNI 2002. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1991 tot toekenning van een sociaal voordeel door het Fonds voor bestaanszekerheid voor het marokijnwerk ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten (1)

ALBERT II, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 5 augustus 1991, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1991, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot toekenning van een sociaal voordeel door het Fonds voor bestaanszekerheid voor het marokijnwerk ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 20 januari 1992, inzonderheid op artikel 7;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk;

Op de voordracht van Onze Minister van Werkgelegenheid,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001, gesloten in het Paritair Subcomité voor het marokijnwerk, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1991 tot toekenning van een sociaal voordeel door het Fonds voor bestaanszekerheid voor het marokijnwerk ter uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 april 1991 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van zijn statuten.

Art. 2. Onze Minister van Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 12 juni 2002.

ALBERT

Van Koningswege :

De Minister van Werkgelegenheid,

Mevr. L. ONKELINX

_______

Nota

(1) Verwijzingen naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Koninklijk besluit van 5 augustus 1991, Belgisch Staatsblad van 15 november 1991.

Koninklijk besluit van 20 januari 1992, Belgisch Staatsblad van 9 mei 1992.

Bijlage

Paritair Subcomité voor het marokijnwerk

Collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juli 2001

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 1991 tot toekenning van een sociaal voordeel door het Fonds voor bestaanszekerheid voor het marokijnwerk ter uitvoering van de collectieve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT